в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 4, Issue 5, 2008, Pages 60-63


Автор(и)

Б. Л. Парновський, М. В. Слабий, О. М. Заліська, А. І. Бойко, Г. В. Крамаренко, Г. Ю. Яцкова, А. А. Лендяк


Установа(ви)

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна


Назва статті

Розвиток теорії фармацевтичної інформатики та викладання цієї дисципліни в Україні. Огляд


Анотація (резюме)

Сформульоване визначення дисципліни — фармацевтична інформатика. Опрацьовані комплекс ієрархічно пов'язаних фармацевтичних інформаційних мов, метод визначення кількості семантичної фармацевтичної інформації на основі аналізу Державних Фармакопей. Систематизовані базові терміни з фармації в Універсальній десятковій класифікації. Промодельовані бази даних про лікарські засоби, у тому числі з фармакоекономічними параметрами, для планування потреби у лікарських засобах.


Ключові слова

фармацевтична інформатика, фармацевтичні інформаційні мови, семантична фармацевтична інформація, бази даних про лікарські засоби


Список літератури

1. Бойко А. І. Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування діабету. Автореф. дис. канд. фармац. наук. 15.00.01. Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. Львів, 2006. 20 с.

2. Гордиенко Л. А. Оптимизация системы подготовки и усовершенствования специалистов по фармацевтической информации. Автореф. дисс. канд. фармац. наук. 15.00.01. Львов, 1987. 16 с.

3. Заліська О. М. Фармакоекономічні аспекти лікарського забезпечення урологічних хворих. Матеріали V Національного з'їзду фармацевтів України. Харків, 1999. С.81–82.

4. Zaliska O. The First Steps of Pharmacoeconomics in Ukraine. ISPOR 4 th Annual European Congress. Рrogram. Cannes, France. p. 21.

5. Заліська О. М. Теоретичні основи та практичне використання фармакоекономіки в Україні. Автореф. дис. д-ра фармац. наук.15.00.01, ЛНМУ ім. Данила Галицького. Львів, 2004. 33 с.

6. Заліська О. М., Парновський Б. Л. Програма "Фармакоекономіка" для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації. Київ, 2001. 26 с.

7. Заліська О. М. Основи фармакоекономіки. Навчальний посібник для студентів. За ред. Б. Л. Парновського. МОЗ України. Львів, ВФ "Афіша", 2002. 360 с.

8. Заліська О. М. Фармакоекономіка. Навчальний посібник для провізорів-інтернів, слухачів факультетів післядипломної освіти. За ред. Б. Л. Парновського. МОЗ України. Львів, Афіша, 2007. 400 с.

9. Заліська О. М. Фармакоекономіка. Підручник для студентів. За ред. Б. Л. Парновського. МОЗ України. Львів, Афіша, 2007. 376 с.

10. Лендяк А. Інтернет-фармація: суть, концепція, завдання. Монографія. Луцьк, 2006. 152 с.

11. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах М., Мир, 1980. 662 с.

12. Парновский Б. Л. Исследования в области теории и практики фармацевтической информации. Автореф. дисс. д-ра фармац. наук. М., 1978. 21 с.

13. Парновский Б. Л., Дударчук О. В. Аналіз тезауруса фармации (на примере Государственных фармакопей СССР VІІІ–Х изданий) Научно-техническая информация. Серия 2, Информационные процессы и системы. 1975.

14. Парновский Б. Л., Прокопишин В. И., Брумарел М. Д., Гордиенко Л. А. Основы фармацевтической информации. Кишинев, Штиинца, 1986. 163 с.

15. Парновський Б. Л. Інформаційний підхід до аналізу розвитку фармацевтичної науки. Фармац. журн. 1975. № 1. С.86.

16. Парновський Б. Л., Яцкова Г. Ю., Заліська О. М., Слабий М. В. Інформаційні аспекти фармакоекономіки. Клінічна фармація. 1999. Т 3, № 2. С.50–52.

17. Пиняжко Р. М., Парновский Б. Л. Вопросы фармацевтической информации. М., Медицина, 1979. 152 с.

18. Піняжко Р. М., Парновський Б. Л., Мельников В. Г. та ін. Нові принципи побудови системи і методи аналізу використання фармацевтичних кадрів по кваліфікації. Фармац. журн. 1974. Т. 29, № 6. С.30.

19. Слабий М. В. До проблеми побудови автоматизованої бази даних фармацевтичних працівників України. Фармац. журн. 2007. № 6. С.31–34.

20. Слабий М. В., Парновський Б. Л., Крамаренко Г. В. До питання Універсальної десяткової класифікації. Фармац. журн. 2007. № 4. С.44–47.

21. Смирнова Л. Ф. Информационное обеспечение баз данных о лекарственных средствах. Авт. дис. канд. фарм наук. Львов, 1986. 24 с.

22. Универсальная десятичная классификация. Медицина и смежные науки. М., 1969. 590 с.

23. Шелепетень Л. С. Моделирование и разработка фармацевтических автоматизированных информационно-справочных систем. Автореф. дисс. канд. фармац. наук. Львов, 1988. 17 с.

24. Шрейдер Ю. А. Об одной модели семантической теории информации. Проблемы кибернетики. М., Наука, 1965. Вып. 13. С.233.

25. Яцкова Г. Ю., Слабий М. В., Крамаренко Г. В., Парновський Б. Л. Фармацевтична профілактика та її кадрове забезпечення. Монографія. Львів, Кварт, 2007. 200с.

26. Carnap R. (цит. А. Л. Бриллюэн) Наука и теория информации. Госиздат физматлитературы. М., 1960.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2008_5/13.pdf