в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2018.14.12


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 13, Issue 14, 2018, Pages 108–115


Автор(и)

В. Й. Целуйко


Установа(ви)

Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна


Назва статті

Впровадження інформаційно-освітніх веб-технологій навчання у систему післядипломної медичної освіти


Анотація (резюме)

Вступ. Розвиток системи медичної освіти вимагає від педагогів установ освіти вивчення і впровадження нових методів навчання, зокрема інформаційно-освітніх веб-технологій, за допомогою яких можна забезпечити безперервний фаховий розвиток медичних працівників.

Мета роботи. Опрацювати пріоритетні напрямки інформаційно-освітніх веб-технологій на підставі оцінки сучасного досвіду впровадження новітніх технологій в медичну післядипломну освіту.

Результати. Аналіз останніх досліджень та публікацій демонструє широке застосування інформаційно-освітніх веб-технологій у навчанні. Проблемам впровадження в освітній процес інноваційних форм навчання у вищій школі присвячені публікації як вітчизняних, так і закордонних авторів. Застосування інформаційно-освітніх технологій в медичній освіті може бути реалізовано за рахунок сайтів клінічних кафедр з відкритим веб-середовищем та закритим веб-середовищем. Відкрите веб-середовище сайту клінічної кафедри може містити загальнодоступну інформацію (розклад, клінічні рекомендації, загальна інформація по кафедрі, блог, інформація за окремими темами, інформація для пацієнтів). Закрите веб-середовище забезпечує доступ до освітніх матеріалів тільки після авторизації і може бути представлено системою управлінням навчанням, яка є обов'язковим компонентом освіти, як очної (інтерни, клінічні ординатори, аспіранти), так і змішаної (слухачі курсів підвищення кваліфікації або спеціалізації (можливість безперервного доступу), дистанційної (слухачі курсів підвищення кваліфікації) з можливістю безперервного доступу до освітніх матеріалів (відеолекції, презентації, зображення — архів ЕКГ, клінічні випадки, тестові тренажери).

Заключення. У статті розкрито необхідність широкого впровадження інформаційно-освітніх веб-технологій в медичну освіту, зокрема післядипломне медичне навчання. Проаналізовано наявний сучасний досвід організації навчального процесу з використанням інноваційних технологій. Обговорено переваги використання системи управління навчанням в рамках післядипломної медичної освіти. Розкриті переваги впровадження інформаційно-освітніх веб-технологій та кейс-методу навчання на основі інноваційних технологій в медичну освіту.


Ключові слова

безперервний фаховий розвиток лікаря, інформаційно-освітні веб-технології, кейс-метод навчання, медична освіта, модернізація післядипломної медичної освіти, післядипломна медична освіта


Список літератури

1. Гульчій О. П., Хоменко І. М., Захарова Н. М. Зеліковська О. О. Досвід використання SMART-технологій у модернізації післядипломної освіти лікарів профілактичної ланки. Інформаційні технології та засоби навчання, 2018, № 65 (3), сс. 236–248.

2. Єщенко А. В. Використання дистанційного навчання в системі післядипломної освіти: сучасне і майбутнє. Проблеми безперервної медичной освіти та науки, 2013, № 2, сс. 5–9.

3. Ждан В. М., Бабаніна М. Ю., Ткаченко М. В., Волченко Г. В., Кітура Є. М., Шилкіна Л. М., Лебідь В. Г. Впровадження дистанційної освіти на кафедрі сімейної медицини і терапії. Медична освіта, 2017, № 1, сс. 19–22.

4. Киричок В. А. Особливості застосування інтерактивних методів навчання у системі післядипломної медичної освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2016, № 140, сс. 22–26.

5. Ковальчук Л. Я. Реорганізація післядипломної освіти — важливий аспект наступного розвитку охорони здоров'я в Україні. Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної Конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, "Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні". Медична освіта, 2014, № 2, сс. 27–33.

6. Кочін І. В., Акулова О. М., Cидоренко П. І., Трошин Д. О., Гайволя О. О., Шило І. Ф. Основні напрями удосконалення післядипломної підготовки лікарів державної служби медицини катастроф в умовах реформування галузі охорони здоров'я України. Україна. Здоров'я нації, 2012, т. 24, № 4, сс. 147–152.

7. Лопина Н. А., Журавлева Л. В. Карта разработчика и администратора сайта клинической кафедры высшего учебного медицинского заведения. Information Technologies in Education, 2018, т. 35, № 2, сс. 54–71.

8. Лопина Н. А., Журавлёва Л. В. Результаты внедрения инновационных технологий в изучение дисциплины "Кардиология" в рамках непрерывного медицинского образования. Материалы научно-практической Конференции "Система повышения квалификации педагогических кадров в вузах Узбекистана: опыт, приоритеты, перспективы развития: Ташкент". 2018, сс. 124–125.

9. Лопіна Н. А., Журавльова Л. В. Практико-орієнтований кейс-метод навчання в системі безперервної медичної освіти на основі інформаційних веб-технологій. Практика неперервної професійної освіти: теорія і практика. 2018, № 3–4, сс. 56–57.
https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018.3-4.6773

10. Мішуренко О. В., Кирюшенко Т. І. Використання інтерактивних технологій в системі безперервної післядипломної освіти. Головна медична сестра. 2013, № 10, сс. 15–16.

11. Мішуренко О. В., Канівець С. В. Напрямки модернізації післядипломної освіти молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою у КЗ "Криворізьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів". Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи, 25–26 жовтня 2018 р. Житомир, Україна", 2018, сс. 126-132.

12. Напалков С. В. О технологическом обновлении подготовки современного педагога. Материалы конференции "Педагогические чтения в ННГУ", 2015, сс. 833–837.

13. Напалков С. В., Сазанов А. А., Широков Л. В. Web-комплексы и их приложения. Материалы международной научно-практической конференции "Web-технологии в образовательном пространстве: проблемы, подходы, перспективы", 2015, сс. 125–130.

14. Семенець А. В., Вакуленко Д. В., Марценюк В. П., Кравець Н. О., Сверстюк А. С., Климук Н. Я., Кучвара О. М., Кутакова О. В. Про засоби СДО MOODLE для підготовки навчальних матеріалів для курсів хімічного та фармацевтичного спрямування. Медична освіта, 2018, № 4, сс. 172-177.

15. Степаненко С. Про трансформацію системи заочної освіти в умовах інтеграції в Європейський освітній простір, Вища школа, 2007, № 2, сс. 31–37.

16. Фурик О. О. Сучасні етапи розвитку медичної освіти. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди". Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору", 2015, №1 (61), сс. 364–371.

17. Фурик О. О., Рябоконь О. В., Оніщенко Т. Є., Ушеніна Н. С., Савельєв В. Г. Етапи розвитку дистанційної освіти в медицині. Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання якості медичної освіти" (з дистанційним під'єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв'язку), Тернопіль, 12-13 травня 2016 р.: у 2 т./Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. Тернопіль: ТДМУ, 2016, № 1, сс. 307–308.

18. Фурик О. О., Рябоконь О. В., Оніщенко Т. Є., Задирака Д. А. Перспективи впровадження інноваційних технологій в медичну освіту. Матеріали навчально-методичної конференції "Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології", Чернівці, 2016, сс. 477–478.

19. Dias S. B., Diniz J. A., Hadjileontiadis L. J. Towards an Intelligent Learning Management System Under Blended Learning: Trends, Profiles and Modeling Perspectives. Springer Intern. Publ., 2013, 235 p.

20. Kats Y. Learning Management System Technologies and Software Solutions for Online Teaching: Tools and Applications: Tools and Applications. Information Science Reference, 2010, 486 p.

21. Lopina N. Internal medicine department of higher educational medical institution web-site organization and structure based on modern educational web-technologies. The Seventh Intern. Conference on E-Learning and E-Technologies in Education (ICEEE2018), 2018, pp. 10-19.

22. Lopina N. Components of Case Based Education in Studying Internal Medicine Based on Modern Educational Web-Technologies. "Conference Best practice for research teaching in medical education. Pécs, Hungary", 2018, p. 31.

23. Lopina N. The structural organization of the electronic database of clinical cases of a higher medical institution on the basis of informational and educational web technologies. ADVANCES OF SCIENCE: Proc. of articles the International Scientific Conf. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 [Electronic resource]/Eds prof. L. N. Katjuhin, I. A. Salov, I. S. Danilova, N. S. Burina. 2018, pp. 1818–1824.

24. McLean S. F. Case-Based Learning and its Application in Medical and Health-Care Fields: A Review of Worldwide Literature. J. Med Educ Curric Dev, 2016, № 3, pp. 39–49.
https://doi.org/10.4137/JMECD.S20377


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2018_14/012.pdf