в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2019.15.09


Опис-посилання ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 14, Issue 15, 2019, Pages 106-112


Автор(и) В. Т. Грінченко1, Н. С. Городецька1, А. А. Макаренкова1, С. В. Макян2, І. В. Старовойт1


Установа(ви)

1Інститут гідромеханіки НАН України, Київ

2Івано-Франківська обласна дитяча лікарня, Україна


Назва статті Система дистанційної аускультації


Анотація (резюме)

Вступ. Позитивні якості комплексів електронної аускультації звуків дихання з'явилися базою створення даної системи.

Обсяг і методи дослідження. В основу концепції побудови системи покладено дистанційне віддалення підсистеми електронної аускультації звуків дихання, розташованої в медичних клініках, від підсистеми комп'ютерної обробки зареєстрованої звукової інформації, що знаходиться в профільному спеціалізованому центрі, де здійснюється цифрова обробка, візуалізація, аналіз, виявлення характерних аускультативних ознак, постановка діагнозу. Підсистеми пов'язані між собою через Інтернет.

Аналізуються відеообрази звуків дихання. Дозволяють визначити: тривалість фаз дихання, інтенсивність спектральних компонентів, наявність артефактів в спектрах звуків дихання. Застосовувалися оригінальні високочутливі сенсори коливального прискорення для забезпечення високої перешкодозахищеності співвідношення сигнал / перешкода в області низьких і середніх частот (60–1000 Гц) — 26 дБ, на високих частотах 16 дБ.

Результати. Використання системи для діагностики гострого бронхіту і пневмонії у дітей, дозволило виявляти відмінності в фоноспірограммах конкретного захворювання: вид дихання (везикулярне, жорстке, бронхіальне), тривалість дихального циклу і його фаз, інтенсивність спектральних компонентів звуків дихання, наявність хрипів (сухих і вологих), їх частотний діапазон і час появи їх в фазах дихання.

Висновки. Система є високоінформативною, що дозволяє зменшити матеріальні та інфраструктурні ресурси при лікуванні бронхолегеневих захворювань людини.


Ключові слова система дистанційного аускультації, звуки дихання, сенсори, фоноспірограмми, аускультативні ознаки


Список літератури

1. Большая Советская Энциклопедия. Ред. Прохоров А. Советская энциклопедия, Москва, 1969, т. 1, 483 с.

2. Geddes L. A. Birth of the stethoscope. IEEE Engine. in Medicine and Biol. Magazine, 2005, vol. 24, iss. 1, pp. 84–86.
https://doi.org/10.1109/MEMB.2005.1384105

3. Palaniappan R., Sundaraj K., Sundaraj S. Artificial intelligence techniques used in respiratory sound analysis — a systematic review. Biomed. Tech., Berlin, 2014, vol. 59, no. 1, pp. 7–18.
https://doi.org/10.1515/bmt-2013-0074

4. Никитин В. М., Муромцев В. В., Анохин Д. А. Програм мноаппаратный комплекс для фонокардиографических исследований. Научные ведомости БелГУ. Серия История. Политология. Экономика. Информатика, 2012, № 13 (132), вып. 23/1, cc. 128–134.

5. Квочкин Д. О., Вереитин В. А. Программно-аппаратный комплекс для проведения дистанционной электронной фонокардиографии. Juvenis scientia. Технические науки, 2017, № 3, cc. 4–5.
https://doi.org/10.15643/jscientia.2017.3.001

6. Глазова А. Ю., Макаренкова А. А. Телемедицинская система аускультации и анализа звуков дыхания человека. Биомедицинская радиоэлектроника, 2013, № 11, cc. 28–32.

7. Комплекс фоноспірографічний комп'ютерний КоРА-03 М1. ТУ У33.1-05417354-001:2006. Свідоцтво про державну реєстрацію № 5528/2006.

8. Кундієв Ю. І., Басанец А. В. Пневмоконіоз: епідеміологія, рання діагностика, профілактика. К., ВД Авіцена, Розділ 5, 2012, 192 с.

9. Майданник В. Г., Емчинская Е. А., Макаренкова А. А., Макаренков А. П. Фоноспирографическая диагностика клинико-рентгенологических форм внебольничной пневмонии у детей. Междун. Журн. педиатрии, акушерства и гинекологии, 2013, т. 3, № 2, сс. 14–18.

10. Басанец А. В., Ермакова О. В., Макаренков А. П. Акустический метод мониторинга состояния бронхолегочной системы больных профессиональными заболеваниями. Український журнал з проблем медицини праці, 2014, № 3 (40), cc. 49–58.

11. Телемедична система аускультації звуків життєдіяльності людини. Патент 132498 Україна: МПК А61В 7/04 (2006.01). № u 2018 10102; заявл. 10.10.2018; опубл. 25.02.2019, Бюл. № 4.

12. Poreva A., Karplyuk Y., Makarenkov A.. Application of Bispectrum Analysis to Lung Sounds in Patients with the Chronic Obstructive Lung Disease. Conference Proceedings of the IEEE 34th Intern. Sci. Conf. on Electronics and Nano technol. (ELNANO) Nat. Techn. Univer. of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", 2014, pp. 306–309
https://doi.org/10.1109/ELNANO.2014.6873902

13. Pasterkamp H., Garson C., Daien D., Oh Y. Digital respirosonography. New images of lung sounds. Chest, 1990, no. 96 (6), pp. 1405–1412.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2019_15/009.pdf