в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2019.15.12


Опис-посилання ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 14, Issue 15, 2019, Pages 131-140


Автор(и) М. Л. Кочина1, А. А. Чернозуб1, О. В. Кочін1, Р. Г. Адамович1, І. К. Штефюк1, О. Г. Фірсов2


Установа(ви)

1Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Миколаїв, Україна

2ТОВ "АСТЕР-АЙТІ", Харків, Україна


Назва статті Підходи до прогнозування зміни функціонального стану спортсменів, які спеціалізуються у рукопашному бої, з використанням нечіткої логіки


Анотація (резюме)

Вступ. Оцінка функціонального стану спортсменів у спокої та прогнозування його змін у динаміці тренувань та змагань потребують створення методів і моделей, які дозволяють отримувати і обробляти інформацію, обчислювати відповідні показники, класифікувати стани і розробляти заходи профілактики та реабілітації.

Мета роботи. Наукове обґрунтування та розроблення індивідуалізованих моделей прогнозу зміни функціонального стану спортсменів, які спеціалізуються у рукопашному бої, під впливом тестового тренувального навантаження.

Результати досліджень. Для побудови математичних моделей прогнозування змін ФС спортсменів під дією тренувальних навантажень була використана нечітка логіка. У перший моделі для прогнозування зміни функціонального стану спортсменів використано показники статодінамічної стійкості, у другій — показники стану ЦНС. Верифікація оцінки функціонального стану спортсменів проведена за показниками варіабельності серцевого ритму.

Висновки. Моделі прогнозу, побудовані з використанням нечіткої логіки та психофізіологічних показників, дозволяють прогнозувати зміни функціонального стану спортсменів, які спеціалізуються у рукопашному бої, під впливом тренувального навантаження з загальною точністю у 95,5%.


Ключові слова модель прогнозу, нечітка логіка, психофізіологічні показники, варіабельність серцевого ритму, рукопашний бій


Список літератури

1. Адамович Р. Г., Кураса Г. О., В. Міненко О. В., Брилев А. О. Особливості стану вестибулярної системи спортсменів, що займаються рукопашним боєм з повним контактом. Укр. журнал медицини, біології та спорту, 2018, т. 3. № 6 (15), cc. 328-333.
https://doi.org/10.26693/jmbs03.06.328

2. Аришнова Н. Г., Викулова А. Д., Бочаров М. В. Использование показателей центральной гемодинамики и сердечного ритма для оценки функционального состояния спортсменов высокой квалификации. Ярославский педагогический вестник, 2010, т. III, № 4, cc. 53–59.

3. Баевский Р. М., Иванов Г. Г., Чирейкин Л. В. и др. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем (методические рекомендации). Вестник аритмологии, 2001, № 24, cc. 65–87.

4. Buchheit M., Simpson M., Al Haddad H., Bourdon P., Mendez-Villanueva A. Monitoring changes in physical performance with heart rate measures in young soccer players. Eur. J. Appl. Physiol., 2012, vol. 112, iss. 2, pp. 711–723.

5. Gavrilova E. A. Heart Rate Variability and Sports. Human Physiology, 2016, vol. 42, no. 5. pp. 571–578.
https://doi.org/10.1134/S036211971605008X

6. Гаврилова Е. А., Чурганов O. A. Прогнозирование аэробных способностей высококвалифицированных лыжников по данным вариационной пульсометрии. Вестник спортивной науки, 2012, № 4, вып.4, с. 3–5.

7. Sztajzel J., Jung M., Sievert K. Cardiac autonomic profile in different sports disciplines during allday activity. J. Sports Med. Phys. Fitness., 2008, vol. 48, iss. 4, pp. 495–501.

8. Schmitt L., Regnard J., Desmarets M., et al., Fatigue shifts and scatters heart rate variability in elite endurance athletes, PLOS ONE, 2013, vol. 8, iss. 8, e71588.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0071588

9. Адамович Р. Г., Кочін О. В. Особливості змін психофізіологічних показників спортсменів, що займаються рукопаш ним боєм з повним контактом з супротивником, під впливом тренувального навантаження. Укр. журнал медицини, біології та спорту, 2019, т. 4, № 1, сс. 269-275.
https://doi.org/10.26693/jmbs04.01.269

10. Штефюк І. К., Радченко Ю. А., Єрмакова А. О., Довгань О. В. и др. Результати оцінки функціонального стану спортсменів, які займаються рукопашним боєм з частковим контактом, за показниками варіабельності серцевого ритму та статодинамічної стійкості. Укр. журнал медицини, біології та спорту, 2018, т. 3, № 7 (16), сс. 283-288.
https://doi.org/10.26693/jmbs03.07.283

11. Гуніна Л. М., Ткачова Д. Л. Сучасні лабораторні критерії в системі медико-біологічного контролю спортсмена: необхідний та достатній перелік. Спортивна медицина, 2012, № 1, сс. 110–117.

12. Михайлов С. С. Спортивная биохимия. 7-е изд., М., Советский спорт, 2013, 348 с.

13. Осипенко Г. А. Основи біохімії м'язової діяльності. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. вих. і спорту. К., Олімпійська література, 2007, 200 с.

14. Свистун Ю. Д., Трач В. М., Чорнобай І. М., Шавель Х. Є. Фізична підготовленість та оцінка функціонального стану юних футболістів у змагальному періоді. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2014, № 11. cc. 54–60.
https://doi.org/10.15561/18189172.2014.11

15. Чернозуб А. А., Міненко О. В., Тітова А. В., Димова А. М. и др. Вплив різних за обсягом режимів навантажень на організм людини в умовах силового фітнесу. Укр. журнал медицини, біології та спорту, 2016, № 1 (10), cc. 280–285.

16. Ашкинази С. М., Климов К. В. Базовая техника рукопашного боя, как синтез техники спортивных єдиноборств. Учеб.-метод. пособие. СПб., СПбГУФК им. П. Ф. Лесгафта, 2006. 80 с.

17. Шиллинфорд Р. Руководство по рукопашному бою для спецподразделений. М., ФАИР-ПРЕСС, 2002, 352 с.

18. Серебряк В. В., Попов С. В., Колосов З. В. Удосконалення техніко-тактичної підготовки спортсменів рукопашного бою. Проблеми фізичного виховання і спорту, 2010, № 6, сс. 105–108.

19. Чернозуб А. А., Адамович Р. Г., Штефюк І. К. Наукове обгрунтування структури та змісту тренувального навантаження спортсменів, які спеціалізуються у рукопашному бої. Укр. журнал медицини, біології та спорту, 2019, т. 4, № 5 (21), сс. 395–402.
https://doi.org/10.26693/jmbs04.05.395

20. Скворцов. Д. В. Стабилометрическое исследование. Краткое руководство. М., Мера ТСП, 2010, 171 с.

21. Шестаков M. Использование стабилометрии в спорте. М., ТВТ Дивизион, 2007, 112 с.

22. Sliva S. S. Domestic computer stabilography: engineering standards, functional capabilities, and fields of application. Biomed. Eng., 2005, vol. 39, no. 1, pp. 31–34.

23. Sologubov E. G., Yavorskii A. B., Kobrin V. I., Nemkova S. A., Sinel'nikova A. N. Use of Computer Stabilography and computer-assisted biomechanical examination of gait for diagnosis of posture and movement disorders in patients with various forms of infantile cerebral paralysis. Biomed. Eng., 2000, vol. 34, no. 3, pp. 138–143.

24. Штефюк І. К., Петренко О. В., Сокур Ю. В., Абрамов К. В. Результати оцінки функціонального стану спортсменів, що займаються рукопашним боєм з частковим контактом, за показниками варіабельності серцевого ритму на етапі підготовки до змагань. Укр. журнал медицини, біології та спорту, 2018, т. 3, № 6 (15), сс. 346–352.
https://doi.org/10.26693/jmbs03.06.346

25. Адамович Р. Г., Маєр О. В., Міненко О. В., Курса Г. О. и др. Результати оцінки функціонального стану спортсменів, які займаються рукопашним боєм з повним контактом, за показниками варіабельності серцевого ритму. Укр. журнал медицини, біології та спорту, 2018, т. 3, № 7, сс. 247–253.
https://doi.org/10.26693/jmbs03.07.247

26. Zadeh L. A. Fuzzy logic and approximate reasoning. Synthese, 1975, vol. 30, no. 3/4, pp. 407−428.

27. Bezdec J. C. Fuzzy Models and Algorithms for Pattern Recognition and Image Processing. NY, Springer, 2005, 785 p.

28. Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. М., Горячая линия–Телеком, 2007, 288 с., ил.

29. Покровский В. М. Физиология человека. М., Медицина, 2007, 656 с.

30. Кочина М. Л., Чернозуб А. А., Кочін О. В., Штефюк І. К., Фірсов О. Г. Модель прогнозу зміни функціонального стану спортсмена під впливом тренувального навантаження. Укр. журнал медицини, біології та спорту, 2019, т. 4, № 1 (17), cc. 283–291.
https://doi.org/10.26693/jmbs04.01.283

31. Open source software for numerical computation. Access mode: http://www.scilab.org/

32. Fuzzy Logic Toolbox. Access mode: http://atoms.scilab.org/toolboxes/sciFLT/0.4.7


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2019_15/012.pdf