в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2020.16.07


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 15, Issue 16, 2020, Pages 15-27


Автор(и)

В. М. Соколов, Л. В. Аніщенко, О. С. Бянов, О. В. Никитіна


Установа(ви)

Одеський національний медичний університет, Україна


Назва статті

Позалікарняна пневмонія. Диференціальна діагностика. COVID-19


Анотація (резюме)

Вступ. У роботі наводяться результати рентгенологічного обстеження пацієнтів з ураженнями легенів, викликаними захворюваннями, і комп'ютерна томографія (КТ) хворих з COVID-19 різного ступеня інфільтрації за категоріальної схемою КТ від CO-RADS 1 до CO-RADS 6, розробленої Голландським радіологічним товариством (NVvR). Хороші результати можуть бути досягнуті при виявленні ранньої стадії захворювання при COVID-19. В роботі розглядаються показання, протипоказання, методика і інтерпретація, на різних фазах інфільтрації при COVID-19.

Мета роботи. Огляд моделей, що змінюються, візуалізації легенів, уражених COVID-19; за допомогою КТ опис комп'ютерно-томографічних особливостей первинної та пост-первинної інфекції, обговорення ролі візуалізації в диференціальній діагностиці та спостереженні за цією патологією.

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 85 хворих у віці від 17 до 84 років. Середній вік пацієнтів склав 48 років. Всім хворим проводилася комп'ютерна томографія за допомогою 64-зрізового комп'ютерного томографа фірми "Toshiba Corporation".

Результати. На ранньому етапі розвитку захворювання переважають білатеральні, базальні периферичні зміни по типу "матового скла", зазвичай невеликі за площею, які є провісниками розвитку вірусної пневмонії при COVID-19. У міру прогресування захворювання формуються ділянки зміни легеневої тканини по типу "клаптикової ковдри", ділянки консолідації, що нагадують прояви пневмонії, яка розвивається — "зворотне гало". При успішному результаті, зменшення патологічних змін триває більше 1 місяця, можливо повне розсмоктування змін в легенях.

Висновок. На даному етапі розвитку епідемії складно переоцінити роль методів КТ візуалізації в оцінці стану легень, що дозволяють не тільки виявити зміни на субклінічному етапі, оцінити тяжкість перебігу, провести диференціальну діагностику, а й дати попередню інформацію про ймовірність COVID-19, навіть при відсутності результатів тесту з використанням методу Полімеразної Ланцюгової Реакції (ПЛР). Особливо зростає роль КТ в умовах обмежених ресурсів і при великій кількості пацієнтів з гострими респіраторними захворюваннями неясної етіології.


Ключові слова

COVID-19, КТ обстеження, позалікарняна пневмонія, диференціальна діагностика, схема КТ CO-RADS


Список літератури

1. Дворецкий Л. И. Внебольничные пневмонии у пожилых. Стратегия и тактика антибактериальной терапии. Пульмонология, 2001, № 4, сс. 91–95.

2. Котляров П. М. Лучевая диагностика острых пневмоний в клинической практике. Пульмонология, 1997, № 1, cc. 7–13.

3. Лаптева И. М. Атипичные пневмонии. Здравоохранение, 1999, № 11, cc. 55–56.

4. Лаптева И. М. Современные подходы к диагностике и лечению атипичных пневмоний. Медицинские новости, 2000, № 2, cc. 44–45.

5. Михайлов А. Н. Рентгеносемиотика и диагностика болезней человека. Мн., Выш. шк. 1989, 608 с.

6. Михайлов А. Н. Руководство по медицинской визуализации. Мн., Выш. шк., 1996, 506 с.

7. Пневмония: актуальная проблема медицины (круглый стол). Пульмонология, 1997, №1, сс. 75–91.

8. Тюрин И. Е, Иванишак Б. Е. Значение компьютерной томографии в дифференциальной диагностике инфильтративных изменений в легких. Вестник рентгенологии и радиол., 1998, № 2, сс. 38–51.

9. Федченко Г. Г., Чернеховская Н. Е., Раннев И. Б. Лучевая и эндоскопическая диагностика пневмоний. Вестник рентгенологии и радиологии, 2002, № 1, сс. 21–26.

10. Чучалин Л. Г. Пневмония – актуальные проблемы медицины. Тер. арх., 1995, № 3, сс. 3–7.

11. Соколов В. Н., Фещенко Ю. И., Перельман М. И., Степула В. В., Шандра А. А. и др. Пульмонология. Справочное пособие. Под ред. проф. Соколова В. Н., 1998, 364 с.

12. Юдин А. Л., Афанасьева Н. И., Абович Ю. А., Романова Е. А. Лучевая диагностика диффузных инфильтративных заболеваний легких (обзор). Радиология-практика, 2000, № 2, pp. 10–17.

13. Морозов С. П., Владзимирский А. В., Ледихова Н. В. Телемедицинские технологии (телерадиология) в службе лучевой диагностики. Серия "Лучшие практики лучевой и инструментальной диагностики", 2018, 72 с.

14. Никифоров В. В., Суранова Т. Г., Миронов А. Ю., Забозлаев Ф. Г. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика. Учебно-методическое пособие, Москва, 2020, 48 с.

15. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения РФ. 164 с. Версия 6 (28.04.2020).

16. Шлемская В. В., Хатеев А. В., Просин В. И. и др. Новая коронавирусная инфекция COVID-19: краткая характеристика и меры по противодействию ее распространению в Российской Федерации. Медицина катастроф, 2020, № 1, cc. 57–61.

17. TaoAi, ZhenluYang, HongyanHou, ChenaoZhan, andoth.Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases, Radiology, 2020, vol. 296, no. 2, pp. E32-E40.
https://doi.org/10.1148/radiol.2020200642

18. Canadian Society of Thoracic Radiology and Canadian Association of Radiologists' Statement on COVID-19. URL: https://bit.ly/33Ni7Qc Электронный ресурс.

19. Prokop M., van Everdingen W., Tjalco van Rees V. et al., and oth. CO-RADS: A Categorical CT Assessment Scheme for Patients Suspected of Having COVID-19 — Definition and Evaluation. Radiology, 2020; iss. 296, pp. E97–E104.
https://doi.org/10.1148/radiol.2020201473

20. Wei-Cai Dai, Han-Wen Zhang, Juan Yu, et al. CT Imaging and Differential Diagnosis of COVID-19. Can. Assoc. Radiol. J., 2020, vol. 71, no. 2, pp. 195–200.
https://doi.org/10.1177/0846537120913033

21. Fang Y., Zhang H., Xie J., et al. Sensitivity of Chest CT for COVID-19: Comparison to RT-PCR. Radiology, 2020. vol. 296, no. 2, pp. E115–E117.
https://doi.org/10.1148/radiol.2020200432

22. Wei-jie Guan, Zheng-yi Ni, Yu Hu, et al. China Medical Treatment Expert Group for Covid-19. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N. Engl. J. Med., 2020, iss. 382, pp. 1708–1720.
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032

23. Hansell D. M., Bankier A. A., MacMahon H., et al. Fleischner Society: Glossary of terms for thoracic imaging. Radiology, 2008, vol. 246, iss. 3, pp. 697–772.

24. Авдеев С. Н., Авдеева О. Е., Чучалин А. Г. Облитерирующий бронхиолит. Русский медицинский журнал, 1998, № 4 от 17.02., стр. 2.
http://www.rmj.ru/articles/pulmonologiya/OBLITERIRUYuSchIY_BRONHIOLIT/

25. Беловол А. Н., Князькова И. И., Шаповалова Л. В. Гранулематоз Вегенера (гранулематоз с полиангиитом). Ж. Практична Ангіологія, 2012, № 1–2 (50–51), сc. 27–36.

26. Гаврисюк В. Мультикістозні захворювання легень. Укр. пульмонологічний журнал, 2019, № 3, сc. 58–67.

27. Делекторская В. В. Нейроэндокринные опухоли легкого: современная классификация и алгоритм морфологической диагностики. Ж. Успехи молекулярной диагностики, 2017, т. 4, № 2, сc. 46–58.

28. Пульмонология: Национальное руководство. Краткое издание/под ред. А. Г. Чучалина. М., ГЭОТАР-Медиа, 2016, 800 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2020_16/007.pdf