в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2020.16.09


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 15, Issue 16, 2020, Pages 88-98


Автор(и)

Н. О. Шушляпіна, А. В. Лупир, О. О. Тарануха, О. Є. Чернякова


Установа(ви)

Харківський національний медичний університет, Україна


Назва статті

Клінічне значення біомікроскопії судин бульбарної кон'юнктиви у хворих при патології внутрішньоносових структур з порушенням носового дихання


Анотація (резюме)

Вступ. В роботі розглядалося клінічне значення біомікроскопії судин бульбарної кон'юнктиви у хворих при патології внутрішньоносових структур з порушенням носового дихання.

Вивчення клінічної анатомії судинної системи має найважливіше прикладне значення в оториноларингології. А оскільки кровопостачання порожнини носа та кон'юнктиви ока виконується з системи зовнішньої і внутрішньої сонних артерій, то можна вважати оцінку біомікроскопії бульбарної кон'юнктиви єдиним функціональним відображенням мікроциркуляції не тільки на рівні організму в цілому, а й порожнини носа, зокрема. Дослідження мікроциркуляції бульбарної кон'юнктиви дозволяє оцінити біомедичні показники стану трофічних можливостей зокрема, з інформативністю більшою, ніж при вивченні окремих органів та тканин людини.

Мета роботи. Оцінка з клінічної точки зору значення мікроциркуляції бульбарної коньюктіви у хворих з патологією внутріносових структур і порушенням функції носового дихання.

Результати. Незважаючи на неспецифичність судинних розладів, проведені нами дослідження свідчили про те, що у хворих зі зміною внутріносових структур і порушенням носового дихання кон'юнктивальна біомікроскопія відрізняється своєрідністю проявів ряду морфоструктурних параметрів мікроциркуляторного русла. Зі збільшенням величини носового опору і тривалості захворювання посилювалися мікроциркуляторні (МЦ) розлади від функціональних змін до появи морфологічних порушень як судинного, так внутрішньосудинної ланки МЦ русла, несприятливим проявом, яких були зменшення кількості функціонуючих капілярів і появи периваскулярних порушень.

Висновки. Наші висновки кореспондуються з даними інших авторів. Слід зазначити, що біомікроскопія бульбарной кон'юнктиви абсолютно виправдана і дозволяє безпосередньо оцінювати структури мікроциркуляції в умовах функціональних порушень організму. Однак, зазначений метод на тлі очевидних переваг має і недоліки у вигляді складності стабілізації зображення (через рух очного яблука), відсутність оцінки периваскулярного простору, неможливості вивчення перехідного відділу капіляра. Перспективою роботи є проведення капіляроскопічних досліджень безпосередньо в слизовій оболонці носової порожнини для знаходження прямих кореляцій між мікроциркуляцією в досліджуваній зоні і периферичних ділянках.


Ключові слова

мікроциркуляція, бульбарна кон'юнктива, порушення носового дихання, внутрішньоносові структури


Список літератури

1. Дземан М. І. Синдром сонного апноє. Практикуючий лікар, 2013, №4, сс. 74–77.

2. Фещенко Ю. И., Яшина Л. А. Синдром обструктивного апноэ-гипопноэ сна — важная общетерапевтическая проблема. Здоров'я України, 2008, т. 22, № 1, сс. 8–9.

3. Wewers M. E., Lowe N. K. A critical review of visual analogue scales in the measurement of clinical phenomena. Research in Nursing and Health, 1990, vol. 13. pp. 227–236.

4. Безшапочний С. Б., Аврунін О. Г., Лобурець В. В., Лобурець А. В., Гасюк Ю. А. Прогнозування функціональних результатів септопластики. Оториноларингологія, 2020, т. 3, № 4, сс. 67–72.

5. Passali D. et al. Nasal decongestants in the treatment of chronic nasal obstruction: efficacy and safety оf use. Expert Opinion of Drug Safety, 2006, vol. 6, no. 5, pp. 783–790.
https://doi.org/10.1517/14740338.5.6.783

6. Белоголовов Н. В. К вопросу о влиянии затрудненного носового дыхания на морфологию крови и окислительные процессы. Автореф. дис. канд. мед. наук, СПб, 1903, 87 с.

7. Голубев H. A. Изменения функционального состояния коры головного мозга у больных с хроническими заболеваниями носа и его придаточных пазух. Вестн. Оториноларингологии, 1959. №2, сс. 15–22.

8. Крюков А. И., Хардов М. В., Секерина А. О. Влияние хронической носовой обструкции на мозговой кровоток и оксигенацию крови. Материалы XI конгресса оториноларингологов "Наука и практика оториноларингологии", 2012, с. 177.

9. Крюков А. И., Хардов М. В., Секерина А. О. Хроническое затруднение носового дыхания: влияние длительности страдания на мозговой кровоток. Функциональная диагностика, 2012, № 4, сс. 56–60.

10. Schranz D. Pulmonale Hypertension im Kindes- und Jugendalter. Monatsschr Kinderheilkd, 2003, iss. 151, pp. 424–441.

11. Шушляпина Н. О. Аналіз стану мікроциркуляції у хворих на патологію внутрішньоносових структур при респіраторно-нюхових порушеннях. Фотобіологія та фотомедицина, 2019, № 28, cс. 54–61.
https://doi.org/10.26565/2076-0612-2019-28-06

12. Сафонова Т. Н., Луцевич Е. Э., Кинтюхина Н. П. Изменение микроциркуляции бульбарной конъюнктивы при различных заболеваниях. Вестн. Офтальмологии, 2016, № 2, сс. 90–95.

13. Козлов В. И. Капилляроскопия в клинической практике. М., Практическая медицина, 2015, 232 c.

14. Тимощук О. В. Можливості діагностики стану мікроциркуляції у дітей з хронічним гастродуоденітом у віковому аспекті. Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології, 2016, т. 10, №2-3, сc. 24–28.

15. Богоявленская О. В., Ослопов В. Н. Исследование состояния системы микроциркуляции при артериальной гипертензии. Практическая медицина, 2010, т. 5, вып. 44, сс. 116–118.

16. Кузьмичев А. Я. Принципы клинической капилляроскопии. Киев, 1965, 170 с.

17. Покровский А. В. Клиническая ангиология. М., Медицина, 2004, 1700 c.

18. Малая Л. Т., Власенко М. А., Микляев И. Ю. и др. Инфаркт миокарда. Врачебное дело, 1975, № 2, сс. 21–25.

19. Иванов К. П. Современные медицинские проблемы микроциркуляции и гипоксического синдрома. Вестник РАМН, 2014, вып. 1–2, сс. 57–63.

20. Чернух А. М., Александров П. Н., Алексеев О. В. Микроциркуляция. 2-е изд., М., Медицина, 1984, 432 с.

21. Верещак В. В., Сидоров Н. М., Калюжна Л. Д. Клінічні методи дослідження гемомікроциркуляторного русла. Метод. рекоменд. Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, К., Наук. думка, 2008. 43 с.

22. Тимощук В. Можливості діагностики стану мікроциркуляції у дітей з хронічним гастродуоденітом у віковому аспекті. Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології, 2016, т. 10, № 2–3, сс. 24–28.

23. Ковальова А. А., Аврунін О. Г. Можливості оцінки мікроіциркуляції за допомогою капіляроскопії. Наукові праці IV Міжнародної науково-практичної конференції "Безпека на транспорті — основа ефективної інфраструктури: проблеми та перспективи", Харків, ХНАДУ, 2019, сс. 231–233.

24. Ковальова А. А., Худаєва С. А., Шушляпіна Н. О., Аврунін О. Г. Розробка комп'ютерної системи визначення порушень гемомікроциркуляції. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної та виробничої трансфузіології", Харків, 2019, с. 17.

25. Сайфуллина Ф. Р. Микроциркуляция в норме и при патологии. Альтернативная медицина, 2010, т. 18, вып. 1, сс. 9–16.

26. Обухова М. П., Валеева Э. Т., Волгарева А. Д., Галимовам Р. Р., Гимранова Г. Г. Анализ результатов изучения гемомикроциркуляции у лиц, подвергающихся воздействию различных производственных факторов. Пермский медицинский журнал, 2016, т. XXXIII, № 4, сс. 94–101.

27. Бездітко П. А., Панченко М. В., Дураста І. Г. та ін. Захворювання кон'юнктиви. Метод. вказ. для студентів та лікарів-інтернів, Харків, ХНМУ, 2018, 24 с.

28. Kovalova A., Shushliapina N., Avrunin O., Zlepko A. et al. Possibilities of automated image processing at optical capillaroscopy. Proceedings of SPIE, 2020, p. 11456.
https://doi.org/10.1117/12.2569772


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2020_16/009.pdf