в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2020.16.14


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 15, Issue 16, 2020, Pages 133-141


Автор(и)

О. А. Рижов, Н. А. Іванькова, О. І. Андросов


Установа(ви)

Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, Україна


Назва статті

Модель функціональної системи адаптивного керування навчальним процесом студента у системах е-навчання


Анотація (резюме)

Вступ. Впровадження дистанційного навчання на базі хмаро-орієнтованого навчального середовища в систему медичної освіти закладів вищої освіти (ЗВО) змінює структуру педагогічної системи. Простий перенос педагогічних технологій навчання у нове середовище не дозволяє досягти мети навчання. Впровадження сучасних технологій навчання у ЗВО потребує розробки функціональної моделі педагогічної системи.

Мета. Дослідження направлено на розробку моделі адаптивного керування навчальним процесом студента у системах електронного навчання (е-навчання), які розгорнуті на базі хмарних сервісів для організації дистанційного навчання у медичних університетах.

Матеріали та методи. Дослідження проводилось на базі Запорізького державного медичного університету протягом квітня–грудня 2020 року. Аналіз стану інфраструктури інформаційно-освітнього середовища ЗДМУ проводився з використанням методів системного аналізу та ієрархічної декомпозиції організаційних об'єктів університету.

Результати дослідження. Розроблено модель адаптивного керування навчальним процесом у хмаро-орієнтованому навчальному середовищі з навчальної дисципліни, яку розгорнуто у хмарі MS Office 365. За основу структури моделі керування педагогічної системи покладено структуру функціональної системи П. К. Анохіна та принципи взаємодії її компонентів. Запропонована модель керування навчальним процесом дозволяє формувати персональне навчальне середовище у хмарі університету відповідно до мети навчання, робочої програми дисципліни та враховує особливості засвоєння навчальної інформації студентом та його рівень ІТ компетенцій для роботи з хмарними сервісами.

Висновок. Динамічна модель педагогічної системи може бути використана для програмної реалізації хмарного сервісу на базі програмного процесора (автомата), який генерує специфікацію подій (організаційних одиниць педагогічної системи) у системі електронного навчання, що дозволяє сформувати хмаро-орієнтоване середовище для реалізації індивідуальної траєкторії навчання.


Ключові слова

медична освіта, дистанційне навчання, функціональна система, адаптивне керування е-навчанням, хмароорієнтоване навчальне середовище


Список літератури

1. Glazunova O., Shyshkina M. The Concept, Principles of Design and Implementation of the University Cloud-based Learning and Research Environment. CEUR Workshop Proc., 2018, vol. 2104, pp. 332–347.

2. Іванькова Н. А., Рижов О. А. Модель педагогічної системи електронного дистанційного навчання на базі хмарних сервісів. Медична освіта, 2020, № 3, сс. 34–42.

3. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. К., Атіка, 2008, 684 с.

4. Остапенко А. А. Теория педагогической системы Н. В. Кузьминой: генезис и следствия. Человек, сообщество, управление, 2013, № 4, сс. 37–52.

5. Кузнецов Ю. Н., Остапенко А. А. Педагогическая система как частный случай функциональных систем. Попытка переноса теории П. К. Анохина в педагогическую реальность. Народное образование, 2020, № 2, (1479), cc. 71–80.

6. Остапенко А. А. Образование как функциональная система: соотношение процессов и структур. Краснодар: Издание автора, 2016, 32 с.

7. Гузеев В. В. Преподавание: от теории к мастерству. М., НИИ школьных технологий, 2009, 27 с.

8. Анохин П. К. Очерки физиологии функциональных систем. М., Медицина, 1975, 475 с.

9. Судаков К. В. Системокванты жизнедеятельности. V общенациональный экологический форум России. Дубна 11–12 июля 2003 г. М., 2003, сс. 127–140.

10. Судаков К. В. Эволюционный изоморфизм в построении устойчивых сообществ. Устойчивое развитие. Наука и Практика. 2003, № 2, сс. 59–87.

11. Рижов О. А., Попов А. М. Інваріантна модель подання знань у системах дистанційного навчання на основі об`єктно орієнтованого підходу. Медична інформатика та інженерія, 2010, № 1, сс. 9–14.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2020_16/014.pdf