в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 16, Issue 17, 2021, Pages 00-00


Автор(и)

М. В. Білоус1, О. А. Рижов2


Установа(ви)

1Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

2Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна


Назва статті

Методичний підхід до оптимізації потокових процесів у логістичній мережі медичного постачання Збройних сил України в районі проведення операції Об'єднаних сил


Анотація (резюме)

Вступ. В даний час питання оптимізації логістичного забезпечення медичним майном військових частин та медичних підрозділів Збройних Сил (ЗС) України, які задіяні у проведенні операції Об'єднаних сил (ООС) є ключовими, оскільки Україна перебуває у стані збройного конфлікту з незаконними збройними формуваннями, підконтрольними Російській Федерації.

Мета роботи. Пошук та обґрунтування методичного підходу до оптимізації потокових процесів у логістичній мережі медичного постачання ЗС України для забезпечення необхідного рівня оперативності та якості медичного забезпечення військових частин та медичних підрозділів, які задіяні у проведенні ООС.

Матеріали та методи дослідження. Для досягнення мети дослідження проведено аналіз закордонної і вітчизняної наукової літератури, чинної нормативно-правової бази України. Методами дослідження були інформаційний пошук, систематизація, контент-аналіз, порівняння та узагальнення.

Результати дослідження. Запропоновано для оцінки компонентів логістичної системи та оптимізації її ефективності в районі проведення ООС, зокрема безпосередньо в театрі воєнних дій, застосовувати мережеві візуальну та оптимізаційну моделі. На основі аналізу літературних джерел та узагальнення досвіду медичного забезпечення в ході проведення бойових дій на сході України, формалізовано основні принципи логістичного забезпечення медичним майном військових частин і медичних підрозділів ЗС України, які виконують завдання в районі проведення ООС. Так, ключовим логістичним принципом є надійність логістичної системи, що досягається за рахунок її гнучкості, механізмом для забезпечення якої є живучість логістичної системи. Крім того, управління логістичною системою має забезпечувати безперервність потокових процесів, яка компенсується за рахунок паралельності. Слід зазначити, що принцип безперервності виконується шляхом використання оптимізаційної моделі логістичної мережі. Протидія та адаптація логістичної системи до зовнішніх факторів забезпечуються наступними логістичними принципами: доступність і простота.

Висновки. Таким чином, саме на вищенаведених принципах логістичного забезпечення та використанні сучасних логістичних інструментів – мережевих логістичних моделей має базуватися запропонований методичний підхід до організації медичного постачання військових частин і медичних підрозділів ЗС України, які виконують завдання в районі проведення ООС.


Ключові слова

операція Об'єднаних сил, медичне постачання, логістична мережа, потокові процеси, оптимізація


Список літератури

1. Про затвердження Основних положень логістичного забезпечення Збройних Сил України, наказ Міністерства оборони України від 11.10.2016 № 522.URL: http://www.mil.gov.ua/ministry/normativno-pravova-baza/nakazi-ministra-oboroni-ukraini/nakazi-ministerstva-oboroni-ukraini-za-2016-rik.html

2. Білоус М.В., Шматенко О.П., Рижов О.А., Галан О.В., Дроздов Д.В. Сучасна термінологія у військово-фармацевтичній логістиці України. Військова медицина України. 2018. № 3 (18). c. 82-85.

3. Новицький І. В., Ус С. А. Дискретна математика в прикладах і задачах: навч. посібник. Д. : Національний гірничий університет, 2013. 90 с.

4. Білоус М.В., Шматенко О.П., Козєєв Є.С. Візуальна модель логістичної мережі медичного постачання в районі проведення операції Об'єднаних сил. Проблеми військової охорони здоров'я: Зб. наук. праць УВМА (із спеціальної тематики) 2019

5. Kress M. Operational Logistics. The Artand Science of Sustaining Military Operations. Second Edition. Springer International Publishing Switzerland, 2016. URL: e-Book

6. George B. Mertzios, Othon Michail, Paul G. Spirakis. Temporal Network Optimization Subject to Connectivity Constraints. 2019. Algorithmica 81, 1416–1449.
https://doi.org/10.1007/s00453-018-0478-6

7. Ming-Fei Chen, Yan-Qiu Liu, Yang Song, Qi Sun, Chuang-Chuang Cong. Multimodal Transport Network Optimization Considering Safety Stock under Real-Time Information. Discrete Dynamics in Nature and Society, vol. 2019, Article ID 5480135. p. 12.
https://doi.org/10.1155/2019/5480135

8. Петруня Ю.Є., Літовченко Б.В., Пасічник Т.О., Говоруха В.Б., Осадча Н.В., Петруня В.Ю., Мормуль М.Ф., Ткачова О.К. Прийняття управлінських рішень: навч. посібник та ін.; за ред. професора Петруні Ю.Є. [4-те вид., переробл. і доп.] Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2015. 210 с.

9. Вільямс Пітер. Гнучка логістика у нестабільному сучасному середовищі безпеки. Nato Review.
URL: https://www.nato.int/docu/review/uk/articles/2018/10/09/gnuchka-logstika-u-nestabl-nomu-suchasnomu-seredovishch-bezpeki/index.html

10. Martinvan Creveld, Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton. 2nd edition. Cambridge University Press, Cambridge Mass, 2004. 313 p.

11. Curley R. Thescience of War, Strategies, Tactics, and Logistics. Editedby Robert Curley. 2011 Britannica Guide to War (Published by Rosen Publishing Group).175 p.


Повнотекстова версія