в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2021.17.01


Опис-посилання

ISSN 1812-7231(print), ISSN 2786-5800 (Online) Klin. inform. telemed. Volume 16, Issue 17, 2021, Pages 42-52


Автор(и)

В. В. Кальниш


Установа(ви)

Українська військово-медична академія, Київ


Назва статті

Ефекти трансформації станів організму до «минулого» та «майбутнього», що відображаються у зміні параметрів серцевого ритму


Анотація (резюме)

Вступ. Фундаментальна роль категорії «час» у життєзабезпеченні діяльності будь-якого організму не викликає сумнівів. В даний час ретроспективний аналіз ролі відповідного переважання ймовірності перебігу фізіологічних процесів в організмі людини в напрямку «минулого», «майбутнього» або його перебування в «теперішньому» стає актуальним, оскільки відкриває перспективи розуміння інтегрального впливу цього явища на функціонування організму.

Метою проведеного дослідження є уточнення фізіологічного забезпечення перебігу темпоральних процесів в організмі людини в умовах формування станів із підвищеною ймовірністю проявів «теперішнього», «минулого» та «майбутнього».

Методи та обсяг досліджень. Проведено аналіз показників варіабельності серцевого ритму (ВСР), одержаних на основі щоден-ного запису 5-хвилинних відрізків ЕКГ (333 записи) протягом року за допомогою аппаратно-програмного пристрою «Ритмограф». Для аналізу був використаний стандартний набір показників варіабельності серцевого ритму, а також ряд нових характеристик динаміки зміни R-R інтервалів у часі: функцію ймовірностей появи двох подій у «минулому» щодо «теперішнього» та функцію ймовірностей появи двох подій у «майбутньому» щодо «теперішнього».

Результати та висновки. Проведені дослідження показали важливість осмислення перебігу фізіологічних процесів у часі в організмі, які є фундаментальними для його існування, на основі ретроспективного дослідження параметрів варіабельності серцевого ритму щодо подій, що відбулися у «минулому», «теперішньому» та «майбутньому». В результаті проведеного аналізу ритмограм ретроспективно виділено особливості трансформації показників, що відображають превалювання ймовірності появи певних подій у «минулому», «сьогодні» та «майбутньому». Проведено оцінку частоти появи цих станів у процесі життєдіяльності організму. На основі показників варіабельності серцевого ритму дана інтерпретація фізіологічних процесів, що відбуваються за ймовірності появи подій у «теперішньому», «майбутньому» та «минулому». Запропоновано оцінку передбачуваних енерговитрат організму у цих станах. Сформульована гіпотеза, згідно з якою в організмі об’єктивно співіснують дві моделі напряму перебігу часу (майбутнє—теперішнє—минуле і минуле—теперішнє—майбутнє), що робить механізми, регуляції, що відбуваються в ньому, процесами надзвичайно пластичними та стійкими, оскільки з’являється досить багато ступенів свободи для реалізації цього управління.


Ключові слова

функціональний стан; ритмограма; минуле; теперішнє; майбутнє.


Список літератури

1. Августин А. Исповедь. М.: Ренессанс. 1991. 482 с.

2. Баевский Р.М., Иванов Г.Г., Чирейкин Л.В. и др. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем. Вестник аритмологии. №24. 2001. С. 1-23.

3. Баевский Р.М., Кириллов О.И., Клецкин С.З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М.: Наука. 1984. 221 с.

4. Баевский Р.М., Мотылянская Р.Е. Ритм сердца у спортсменов. М.: Физкультура и спорт. 1986. 143 с.

5. Бернштейн Н.А. От рефлекса к модели будущего. Вопросы психологии. 2002. № 2. С. 94-98.

6. Волков В.К., Козлов В. И., Струк Ю. В. Основы конструктивной теории адаптации. Культура физическая и здоровье. 2017. № 2(62). С. 111-115.

7. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. К.: "Наукова думка". 1984. 129с.

8. Дмитриев А.С. Эволюция и сравнительная физиология приспособления к времени у животных. Успехи современной биологии. 1971. Т. 72. Вып. 1 (4). С. 77.

9. Кальниш В.В. Биоинформационное значение прошлого–настоящего–будущего для интегрального оценивания функционального состояния организма человека. Клінічна інформатика і телемедицина. 2020. Т. 15. Вип. 16. С. 99–107. https://doi.org/10.31071/kit2020.16.10

10. Кальниш В.В. Системные подходы к анализу умственной работоспособности. Физиология и гигиена умственного труда. К.: Здоров'я. 1987. С. 79-104.

11. Квасова О.Г. Трансформация временной перспективы личности в экстремальной ситуации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. М. 2013. 216 с.

12. Кочина М.Л., Каминский А.А. Компьютерный ритмограф. Радиотехника. 2010. № 160. С. 263-267.

13. Кочина М.Л., Каминский А.А., Маленкин В.А. Информационная технология прогноза функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Кибернетика и вычислительная техника. 2012. Вып. 170. С. 15-27.

14. Летов О.В. Философские проблемы биомедицины. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 3: Философия. 2021. № 1. С. 35–43. https://doi.org/10.31249/rphil/2021.01.02

15. Магомед-Эминов М.Ш. Деятельностно-смысловой подход к психологической трансформации личности. Автореферат дис. ... доктора психологических наук. М. 2009. – 53 с.

16. Межжерин В.А. Биологическое время и его метрика. Фактор времени в функциональной организации деятельности живых систем. Л. 1980. С. 20–24.

17. Савинцев В.И. Концепция психологического времени Г.И. Челпанова в контексте междисциплинарных исследований. Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2020. Т. 6. № 4. С. 41-48. https://doi.org/10.18413/2408-932X-2020-6-4-0-6

18. Солоненко М.А. Некоторые особенности восприятия прошлого, настоящего и будущего. Образование и экспериментальное проектирование. Тезисы докладов международной научно-практической конференции. 8–12 апреля 2019 г. 2019. М.: МАРХИ. Т. 2. С. 366-367.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2021_17/01.pdf