Internet 
Українська  English  Русский  

EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief O. Yu.  Mayorov  (Kharkiv)
Deputy of the Editor-in-Сhief: O. P. Mintser (Kyiv), A. A. Morozov (Kyiv), V. V. Kal'nysh (Kyiv).
Issuing editor Tetiana Vinnyk
Editorial board
Medical science:
A. Aubert (Belgium), V. M. Belov (Kyiv), O. V. Bogomolets (Kyiv), I. Ye. Bulakh (Kyiv), A. P. Chuprikov (Kyiv), G. M. Danilenko (Kharkiv), A. V. Frolov (Resp. Belarus), L. S. Godlevsky (Odessa), M. V. Golubchikov (Kyiv), A. N. Hvisjuk (Kharkiv), A. S. Kovalenko (Kyiv), Yu. M. Kolesnik (Zaporijja), V. N. Lekhan (Dnipro), I. V. Linsky (Kharkiv), C. Lovis (Switzerland), V. B. Maksymenko (Kyiv), I. Malmros (Sweden), I. Masic (Sarajevo), B. V. Mikhailov (Kharkiv), V. F. Moskalenko (Kyiv), O. A. Panchenko (Donetsk), E. G. Pedachenko (Kyiv), А. V. Pidaev (Kyiv), N. E. Polischuk (Kyiv), M. M. Popov (Kharkiv), N. G. Prodanchuk (Kyiv), G. Raimondi (Italy), Renato M. E. Sabbatini (Brazil), A. M. Serduk (Kyiv), G. A. Slabki (Kyiv), V. N. Sokolov (Odessa), Ü. Tan (Turkey), V. Yo. Tseluyko (Kharkiv), V. I. Tsimbalyuk (Kyiv), A. P. Volosovets (Kyiv), J. V. Voronenko (Kyiv), W. Wertelecki (USA), N. I. Yabluchansky (Kharkiv), V. P. Jatsenko (Kyiv), J. A. Zozulja (Kyiv)
Biological science:
M. Yu. Antomonov (Kyiv), A. I. Bojkov (Kharkiv), M. L. Kochina (Kharkiv), O. A. Krishtal (Kyiv), Yu. E. Lyakh (Lutsk), N. Ye. Makarchuk (Kyiv), Ye. A. Nastenko (Kyiv), D. A. Vasylenko (Kyiv).
Pharmaceutical science:
T. A. Bukhtiarova (Kyiv), Yu. I. Hubskyi (Kyiv), V. P. Chernih (Kharkiv), V. I. Каbachny (Kharkiv), V. N. Kovalev (Kharkiv), Z. M. Mnushko (Kharkiv), B. L. Parnovsky (Lviv), N. S. Ponomarenko (Kyiv), A. A. Ryzhov (Zaporijja), V. V. Shapovalov (Kharkiv), V. O. Shapovalova (Kharkiv), А. I. Tihonov ( (Kharkiv), V. М. Тоlochko (Kharkiv).
Computer science:
O. G. Avrunin (Kharkiv), M. J. Ball (USA), , А. I. Byh (Kharkiv), P. Degoulet (France), G. Dietzel (Germany), R. Engelbrecht (Germany), L. S. Fainzilberg (Kyiv), V. T. Grinchenko (Kyiv), J. Gutknecht (Switzerland), A. Hasman (Netherlands), V. G. Knigavko (Kharkiv), J. Mantas (Greece), G. I. Mihalas (Romania), V. P. Martsenjuk (Poland), S. Olsson (Sweden), Yu. М. Penkin (Kharkiv), A. I. Petrenko (Kyiv), Yu. A. Prokopchuk (Dnipro), I. G. Prokopenko (Kyiv), L. G. Raskin (Kharkiv), B. Richards (Great Britain), V. V. Semeneс (Kharkiv), Ye. I. Sokol (Kharkiv), S. K. Shoukourian (Armenia), Takashi Takahashi (Japan),