Internet 
Українська  English  Русский  

EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief O. Yu.  Mayorov  (Kharkiv)
Deputy of the Editor-in-Сhief: O. P. Mintser (Kyiv), A. A. Morozov (Kyiv), V. V. Kal'nysh (Kyiv).
Editorial board
Medical science:
A. Aubert (Belgium), V. M. Belov (Kyiv), O. V. Bogomolets (Kyiv), I. Ye. Bulakh (Kyiv), A. P. Chuprikov (Kyiv), A. V. Frolov (Resp. Belarus), L. S. Godlevsky (Odessa), M. V. Golubchikov (Kyiv), N. I. Hvisjuk (Kharkiv), A. S. Kovalenko (Kyiv), Yu. M. Kolesnik (Zaporijja), N. M. Korenev (Kharkiv), I. V. Linsky (Kharkiv), V. B. Maksymenko (Kyiv), I. Malmros (Sweden), I. Masic (Sarajevo), B. V. Mikhailov (Kharkiv), O. A. Panchenko (Donetsk), E. G. Pedachenko (Kyiv), А. V. Pidaev (Kyiv), N. E. Polischuk (Kyiv), M. M. Popov (Kharkiv), N. G. Prodanchuk (Kyiv), G. Raimondi (Italy), Renato M. E. Sabbatini (Brazil), A. M. Serduk (Kyiv), G. A. Slabki (Kyiv), V. N. Sokolov (Odessa), Ü. Tan (Turkey), V. Yo. Tseluyko (Kharkiv), A. P. Volosovets (Kyiv), J. V. Voronenko (Kyiv), W. Wertelecki (USA), N. I. Yabluchansky (Kharkiv), V. P. Jatsenko (Kyiv), J. A. Zozulja (Kyiv)
Biological science:
M. Yu. Antomonov (Kyiv), A. I. Bojkov (Kharkiv), M. L. Kochina (Kharkiv), O. A. Krishtal (Kyiv), Yu. E. Lyakh (Donetsk), N. Ye. Makarchuk (Kyiv), Ye. A. Nastenko (Kyiv), D. A. Vasylenko (Kyiv).
Pharmaceutical science:
T. A. Bukhtiarova (Kyiv), Yu. I. Hubskyi (Kyiv), V. P. Chernih (Kharkiv), V. I. Каbachny (Kharkiv), V. N. Kovalev (Kharkiv), Z. M. Mnushko (Kharkiv), B. L. Parnovsky (Lviv), N. S. Ponomarenko (Kyiv), A. A. Ryzhov (Zaporijja), V. V. Shapovalov (Kharkiv), V. O. Shapovalova (Kharkiv), А. I. Tihonov ( (Kharkiv), V. М. Тоlochko (Kharkiv).
Computer science:
M. J. Ball (USA), , А. I. Byh (Kharkiv), P. Degoulet (France), G. Dietzel (Germany), R. Engelbrecht (Germany), L. S. Fainzilberg (Kyiv), V. T. Grinchenko (Kyiv), J. Gutknecht (Switzerland), A. Hasman (Netherlands), V. G. Knigavko (Kharkiv), J. Mantas (Greece), G. I. Mihalas (Romania), V. P. Martsenjuk (Polen), S. Olsson (Sweden), Yu. М. Penkin (Kharkiv), A. I. Petrenko (Kyiv), Yu. A. Prokopchuk (Dnipro), I. G. Prokopenko (Kyiv), L. G. Raskin (Kharkiv), B. Richards (GreatBritain), Ye. I. Sokol (Kharkiv), S. K. Shoukourian (Armenia), Takashi Takahashi (Japan),