в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор О. Ю. Майоров, д.мед.н., професор (Україна)

Заступники головного редактора:
Медичні науки: О. П. Мінцер, д.мед.н., професор (Україна)
Біологічні науки: В. В. Кальниш, д.біол.н., професор (Україна)
Фармацевтичні науки: В. О. Шаповалова, д.фарм.н., професор (Україна)
Інформатика та приладобудування: А. О. Морозов, д.тех.н., пpофесоp, академік НАНУ (Україна)

Випусковий редактор Вінник Т. К.

Члени редколегії
Медичні науки:
A. E. Aubert, MD, PhD, Еm. Professor, Cardiology Department, Catholic University Leuven - KULeuven (Belgium)
В. М. Бєлов, д.мед.н., професор, завідувач, відділ "Математичних і технічних засобів в біології та медицині", Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України (Україна)
О. П. Волосовець, д.мед.н., професор, член-кор. НАМНУ, завідувач, кафедра "Педіатрії № 2", Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця (Україна)
Ю. В. Вороненко, д.мед.н., професор, академік НАМНУ, професор кафедри "Управління охороною здоров'я і публічного адміністрування", Національний університет охорони здоров'я України ім. П. Л. Шупика (Україна)
Л. С. Годлевський, д.мед.н, професор, завідувач, кафедра "Біофізики, інформатики та медичної апаратури", Одеський національний медичний університет (Україна)
М. В. Голубчиков, д.мед.н., професор, завідувач, кафедра "Управління охороною здоров'я і публічного адміністрування", Національний університет охорони здоров'я України ім. П. Л. Шупика (Україна)
А. Є. Горбань, д.мед.н., професор кафедри "Медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації", Чорноморський національний університету ім. Петра Могили (Україна).
Г. Н. Даниленко, д.мед.н., професор, директор, Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України (Україна)
О. С. Коваленко, д.мед.н., професор, завідувач, відділ "Медицинских информационных систем", Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України (Україна)
Ю. М. Колесник, д.мед.н., професор, завідувач, кафедра "Патофізіології", ректор, Запорізький державний медичний університет (Україна)
Ch. U. Lehmann, MD, Professor, FAAP, FACMI, FIAHSI, Biomedical Informatics and Pediatrics, Vanderbilt University Medical Center, IMIA President (in 2017-2019) - (USA)
В. М. Лехан, д.мед.н., професор, завідувачка кафедра "Соціальної медицини, громадського здоров'я та управління охороною здоров'я", Дніпропетровська медична академія МОЗ України (Україна)
Ch. Lovis, MD, MPH FACMI, Professor, Chairman, Division of medical information sciences, University of Geneva, University hospitals of Geneva, EFMI President (in 2017-2019) - (Switzerland)
О. Ю. Майоров, д.мед.н., професор, академік НАНУ Вищої освіти, завідувач, кафедра "Клінічної інформатики та ІТ в управлінні охороною здоров'я", Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України (Україна)
В. Д. Максименко, д.мед.н., професор, завідувач, кафедра "Біомедичної інженерії", Факультет біомедичної інженерії, Національний технічний університет України "КПІ” ім. Ігоря Сікорського (Україна)
G. I. Mihalas, MD, PhD, FEFMI, FIAHSI, Member of Romanian Acad. of Med. Sci., Professor of Medical Informatics and Biophysics, "Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara, EFMI president (in 2006-2008) - (Romania)
I. Masic, MD, PhD, FWAAS, FIAHSI, FEFMI, FACMI, Full Professor, Department of Family medicine, Medical informatics, Social medicine, Health care organization and Economics, President of the National Academy of Medical Science (B&H)
О. П. Мінцер, д.мед.н., професор, завідувач, кафедра "Фундаментальних дисциплін та інформатики", Національний університет охорони здоров'я України ім. П. Л. Шупика (Україна)
Б. В. Михайлов, д.мед.н., професор, професор кафедри "Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології" Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (Україна)
О. А. Панченко, д.мед.н., професор, директор, Науково-практичний медичний реабілітаційнно-діагностичний центр МОЗ України (Україна)
Є. Г. Педаченко, академік НАМНУ, д.мед.н., професор, науковий керівник, відділення "Малоінвазивної та лазерної спінальної нейрохірургії", директор, Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України (Україна)
G. Raimondi, MD, PhD, Professor, Associated Professor of Internal Medicine, Sapienza Universita di Roma (Italy)
А. М. Сердюк, д.мед.н., пpофесоp, академік НАМНУ, директор, Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України, Президент Національной Академії медичних наук України (2011-2015) - (Україна)
Г. О. Слабкий, д.мед.н., професор, завідувач, кафедра "Громадського здоров'я", Ужгородський національний університет (Україна)
В. И. Цимбалюк, академік НАМНУ, член-кор. НАНУ, д.мед.н., професор, завідувач, кафедра "Нейрохірургії", Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Президент Національної академії медичних наук України (Україна)
W. Wertelecki, MD, em. Professor, University of South Alabama, foreign member of the NAS of Ukraine (USA)
Yu-Chuan (Jack) Li, MD, PhD, FACMI, FACHI, IAHSI, Distinguished Professor, Department of Biomedical Informatics, Dean, College of Medical Science and Technology, Taipei Medical University, IMIA President elect (2019 -2021) (Taiwan)

Фармацевтичні науки:
Т. А. Бухтіарова, д.мед.н., член-кореспондент НАМН України, директор, Інститут фармакології та токсикології НАМН України (Україна)
О. М. Заліська, д.фарм.н., професор, завідувачка кафедри "Організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки", Факультет післядипломної освіти, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. Голова Українського відділу Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR, FIP (Україна)
В. І. Кабачний, д.фарм.н., професор, завідувач, кафедра "Фізичної і колоїдної хімії", Національний фармацевтичний університет (Україна),
В. М. Ковалев, д.фарм.н., професор, , професор кафедри "Фармакогнозії", Національний фармацевтичний університет (Україна)
В. М. Толочко, д.фарм.н., професор, засл. діяч науки і техніки, професор кафедри "Управління та економіки фармації", Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, Національний фармацевтичний університет (Україна)
В. В. Шаповалов, д.фарм.н., професор, кафедра "Медичного та фармацевтичного права, загальної та клінічної фармації", Харківська медична академія післядипломної освіти (Україна)
В. О. Шаповалова, д.фарм.н., професор, завідувачка, кафедра "Медичного та фармацевтичного права, загальної та клінічної фармації", Харківська медична академія післядипломної освіти (Україна)

Біологічні науки:
М. Ю. Антомонов, д.мед.н., професор, г.н.с., Лабораторія "Епідеміологічних досліджень і медичної інформатики", Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України (Україна)
А. І. Божков, д.біол.н., професор, завідувач, кафедра "Молекулярної біології та біотехнології", Біологічний факультет, директор, НДІ біології, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОН України (Україна)
В. В. Кальниш, д.біол.н., професор, кафедра "Авіаційної, морської медицини та психофізіології", Українська військово-медична академія (Україна)
О. М. Клімова, д. біол. н., професор, завідувачка діагностичної лабораторії з імуноферментним та імунофлуоресцентним аналізом, ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України" (Україна)
В. Г. Кнігавко, д.біол.н., професор, завідувач кафедри "Біофізики, інформатики та медичної апаратури", Харківський національний медичний університет (Україна)
М. Л. Кочіна, д.біол.н., професор, завідувачка, кафедра "Медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації",Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Україна)
О. О. Кришталь, д.біол.н., професор, академік НАНУ, завідувач, відділ "Клітинної мембранології", директор, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (Україна)
М. Ю. Макарчук, д.біол.н., професор, завідувач, кафедра "Фізіології та анатомії", директор, ННЦ "Інститут біології та медицини", Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна)
Є. А. Настенко, д.біол.н., к.тех.н., с.н.с., завідувач, кафедра "Медичної кібернетики та телемедицини", Факультет біомедичної інженерії, Національний технічний університет України "Український політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"(Україна).
О. В. Фролов, д.біол.н., к.тех.н., керівник, Лабораторія "Медичних інформаційних систем", Республіканський науково-практичний центр "Кардіологія" (Республіка Білорусь)

Інформатика і кібернетика (технічні науки):
О. Г. Аврунін, д.т.н., професор, завідувач, кафедра "Біомедичної інженерії", Харківський національний університет радіоелектроніки, ХНУРЕ (Україна)
Marion J. Ball, EdD, FACMI, FAAN, FIAHSI, FAHIMA, FMLA , FLHIMSS, FCHIME, FACMI, Raj and Indra Nooyi Endowed Distinguished Chair in Bioengineering, Presidential Distinguished Professor and Executive Director Multi-Interprofessional Center for Health Informatics (MICHI), University of Texas at Arlington, IMIA President (in 1993-1995) (USA)
О. В. Висоцька, д.т.н., професор, завідувачка, кафедра "Радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів і технологій", Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" (Україна)
В. Т. Грінченко, д.ф.-м.н., професор, академік НАНУ, директор, Інститут гідромеханіки НАН України (Україна)
J. Gutknecht, PhD, full professor, Department of Computer Science, Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurich (Switzerland)
R. Engelbrecht, DSc. Professor, Institute for Medical Informatics, GSF Research Center for Environment and Health, EFMI President (in 2000-2002) (FRG)
V. P. Martsenjuk, PhD, DSc., Professor, Department of Computer Science, University of Bielsko-Biala (Poland)
А. О. Моpозов, д.т.н., пpофесоp, академік НАНУ, директор, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України (Україна)
О. В. Палагін, д.т.н., пpофесоp, академік НАН України, заст. директора з наукової роботи Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАНУ, зав. відділенням "Комп’ютерних засобів і систем", зав. вiддiлом № 205 "Відділ мікропроцесорної техніки" (Україна)
А. І. Петренко, д.т.н., професор, завідувач, кафедра "Системного проектування" Інститут прикладного системного аналiзу (ІПСА), науковий керівник "Центр суперкомп'ютерних обчислень", Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського" (Україна)
Л. Г. Раскін, д.т.н., професор, завідувач, кафедра "Розподілені інформаційні системи і хмарні технології", Національний технічний університет "ХПІ" (Україна)
В. В. Семенець, д.т.н., професор, кафедра "Метрології та технічної експертизи", ректор, Харківський національний університет радіоелектроніки, ХНУРЕ (Україна)
Є. І. Сокол, д.т.н., професор, член-кореспондент НАНУ, ректор, Національний технічний університет "ХПІ" (Україна)
Л. С. Файнзільберг, д.т.н., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України (Україна)
С. К. Шукурян, д.ф-м.н., професор, академік НАН Республіки Вірменія, науковий керівник "Освітнього та дослідницького центру інформаційних технологій", Єреванський державний универсітет (Республіка Арменія)