в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 1, Issue 2, 2004, Pages 221-226


Автор(и)

Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк


Установа(ви)

Кафедра медичної інформатики з біофізикою, Тернопільська державна медична академія ім. І. Я. Горбачевського, Україна


Назва статті

Розробка методів системного аналізу патологічних процесів в доказовій медицині


Анотація (резюме)

Доказова медицина ставить задачу розробки ефективних методів моделювання та аналізу патологічних процесів. В даній роботі зроблено огляд основних результатів, отриманих в даній галузі в Тернопільській державній медичній академії: представлено алгоритм прикладного системного аналізу патологічного процесу, показані методи дослідження такого класу динамічних систем.


Ключові слова

методи системного аналізу, динамічна система, патологічний процес, доказова медицина


Список літератури

1. Марценюк В. П., Лісничук Н. Є., Баранюк І. О. Системний аналіз медичних наукових досліджень в динаміці патологічних процесів. Штучний інтелект. 2004. №1. c. 66–72.

2. Marzeniuk V. P., Nakonechny A. G. System analysis methods of medical and biological processes. Ternopil, Ukrmedknyha, 2003. 241 pp.

3. Наконечний О. Г., Марценюк В. П., Задачі оцінювання параметрів в гільбертовому просторі для диференціальних рівнянь в умовах невизначеності. Системні дослідження та інформаційні технології 2004. №4.

4. Наконечный А. Г., Марценюк В. П. Задача идентификации интегрального ядра в наблюдениях при известных состояниях и производных системы. Таврический вестник информатики и математики. 2003. №2. с. 3–13.

5. Наконечний О. Г., Марценюк В. П. Наближені апостеріорні оцінки параметрів диференціальних рівнянь з Вольтерівськими операторами. Обчислювальна та прикладна математика — з'явиться.

6. Марценюк В. П., Сверстюк А. С. Про задачу ідентифікації параметрів систем із запізненням аргументу. Вісник Київського університету. Сері., фізико-математичні науки, вип. №4, 2003.

7. Marzeniuk V. P., Taking Into Account Delay in the Problem of Immune Protection of Organism, Nonlinear Analysi., Real World Applications, vol. 2.4 (2001), pp. 483–496.

8. Марценюк В. П. Об устойчивости в модели иммунной защиты с учетом нарушения функционирования органа–мишени: метод вырожденных функционалов Ляпунова. Кибернетика и системный анализ, 2004. №1. с. 153–164.

9. Марценюк В. П. Дослідження нулів квазіполінома четвертого степеня в моделі імунного захисту Г. І. Марчука. Вісник Київського університету. Сері., фізико-математичні науки, вип. №4, 2002. с. 207–215.

10. Марценюк В. П. Дослідження атракторів та граничних циклів в моделі реконструкції кісткової тканини. Вісник Київського університету. Сері., фізико-математичні науки, вип. №3, 2002. – с. 215–222.

11. Марценюк В. П. О бифуркации Хопфа и периодических решениях в модели иммунной защиты Г. И. Марчука. Проблемы управления и информатики. 2003. №4. с. 140–146.

12. Наконечный А. Г., Марценюк В. П. Задачи управляемости для дифференциальных уравнений динамики Гомперца. Кибернетика и системный анализ, 2004. №2.

13. Марценюк В. П. О задаче выбора схемы химиотерапии с точки зрения теории управления. Проблемы управления и информатики. 2003. №2. с. 134–145.

14. Марценюк В. П., Семенец А. В., Сверстюк А. С. Концептуальные подходы к интегрированной среде проведения научных медико-биологических исследований. Штучний інтелект, 2003, №2. с. 35–43.

15. International Workshop "Prediction and decision making under uncertainties" (PDMU-2004), May 25–30, 2004, Ternopil, Ukraine. Abstracts. 227 pp.

16. Наконечний О. Г., Трофимчук О. М., Трофімова І. В., Черній Д. І. Моделювання та аналіз глобальних біосферних процесів. К., ВПЦ "Київський університет", 2002. 93с.

17. Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. Введение в системный анализ. М., Высшая школа, 1989. 367 с.

18. Адо А. Д. Рассуждение о природе болезни, Вестн. АМН СССР, №3, с. 27, 1972, библиогр.

19. Марчук Г. И. Математические модели в иммунологии. М., Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1980. 264 с.

20. Марценюк В. П., Ладика Р. Б., Ковальчук О. Я. Підхід до задачі вибору схеми хіміотерапії. Вісник Харківського університету. Сері., математика, прикладна математика і механіка. 2003, том 582, вип. 52. ст. 71–80.

21. Marzeniuk V. P., Qualitative analysis of human cells dynamic., stability, periodicity, bifurcations, control problems. In "Advances in Mathematics researches", vol. 5, 2003.

22. Марценюк В. П., Сверстюк А. С. Про модель медико-біологічної публікаці., XML-технологія. Штучний інтелект. 2003, №4. с.4–14.

23. Автандилов Г. Г. Введение в количественную патологическую морфологию. М., 1980, библиогр.

24. Патологическая физиология, под ред. Адо А. Д. и Ишимовой Л. М. М., 1980.

25. Губський Ю. І. Біологічна хімія. Тернопіль, Укрмедкнига, 2000. 508 с.

26. Ситник І. О., Климнюк С. І., Творко М. С. Мікробіологія, вірусологія, імунологія. Тернопіль, Укрмедкнига, 1998. 392 с.

27. Марценюк В. П., Кравець Н. О. Медична інформатика. Методи системного аналізу. Тернопіль, Укрмедкнига, 2002. 177 ст.

28. Проблеми остеопорозу. За ред. проф. Ковальчука Л. Я. Тернопіль, Укрмедкнига, 2002. 446 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2004_2/18.pdf