в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 2, Issue 3, 2005, Pages 56-61


Автор(и)

Л. Я. Васильєв, Є. Б. Радзішевська, Я. Е. Вікман, О. М. Гладкова, В. З. Гертман


Установа(ви)

Институт медичної радіології ім. С. П. Григорьєва АМН України, Харків


Назва статті

Використання сучасних інформаційних технологій для аналізу даних хворих на рак грудної залози


Анотація (резюме)

В роботі наведені деякі результати наукових досліджень, що проводились на масивах даних формалізованої медичної інформації з використанням сучасних інформаційних технологій. Масиви створювались за допомогою спеціально розробленого програмного комплексу, який дозволяє накопичувати інформацію будььякого виду й обсягу та вибирати з неї підмасиви будьякої структури, придатні для подальшої обробки в стандартних програмних середовищах.

В якості масиву даних було розглянуто дані катамнезу хворих на рак грудної залози I-II стадії. Використання технології Data Mining дозволило виділити показники, що мають інформаційну цінність для формування віддаленого прогнозу перебігу захворювання. Такими показниками є індекс маси тіла і сторона ураження. Для всебічного обґрунтування висунутої гіпотези було використано традиційні методи статистики.


Ключові слова

рак грудної залози, технологія Data Mining, інформативні показники


Список літератури

1. Алфимов А. Е. Статистика и клинические исследования в онкологии. Матер. VII рос. онколог. конгресса, М., 2003. с. 11–14.

2. Боровиков В. П., Боровиков И. П. "STATISTICA" Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. М., Филин, 1998. 608 с.

3. Бююль Ахим, Цефель Петер Б. 89 SPSS, искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. СПб., ДиаСофтЮП, 2001. 608 с.

4. Генкин А. А. Новая информационная технология анализа медицинских данных программный комплекс ОМИС). СПб., Политехника, 1999. 191 с.

5. Гланц Стивен. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. М., Практика, 1999. 580 с.

6. Захарцева Л. М., Дроздов В. М., Нейман А. М. Определение прогностических факторов рака молочной железы. Матер. наук. практ. конф. з міжнар. участю "Онкологія–ХХІ". К., 2003. с. 85–86.

7. Лищишина Е. М. Смертность от злокачественных новообразований в Украине, анализ избранных динамических кривых. Лікарська справа. 1996. № 10–12. с. 161–163.

8. Марценюк В. П., Кравець Н. О. Медична інформатика. Методи системного аналізу. Тернополь, Укрмедкнига, 2002. 177 с.

9. Орлов А. И. О современных проблемах внедрения прикладной статистики и других статистических методов. Заводская лаборатория. 1992. № 1. с. 67–72.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2005_3/11.pdf