в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 9, Issue 10, 2013, Pages 108-116


Автор(и)

Н. С. Рогозинська, Л. М. Козак


Установа(ви)

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України, Київ Україна


Назва статті

Комплексні індикатори для анализу причинної смертності населення


Анотація (резюме)

Дослідження захворюваності та причинної смертності населення є необхідним при оцінюванні ефективності медичної допомоги на різних рівнях організації охорони здоров'я (лікувальний заклад, місто, район, область, держава). Надано результати аналізу динаміки показників медичної статистики — поширеності, захворюваності та смертності внаслідок хвороб, які є основними причинами смертності та найбільш поширеними на території України. Для більш повного аналізу ці показники розглянуто у поєднанні — запропоновано комплексний індикатор "оцінка смертності внаслідок захворювання", що характеризує ризик причинної смертності за існуючого рівня захворюваності. Застосування комплексного індикатора дозволить підвищити інформативність аналізу динаміки стану здоров'я населення різних адміністративно-територіальних одиниць і не потребуватиме додаткових витрат для збору інформації.


Ключові слова

показники якості, ключові індикатори, кореляційний аналіз, причинна смертність


Список літератури

1. Smith P. C., Mossialos E., Papanicolas I. Оценка эффективности реформирования системы здравоохранения: опыт, проблемы и перспективы. Справочный документ N2. ВОЗ, 2008. Электронный ресурс: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/84370/E93697R.pdf.

2. Щорічна доповідь про стан здоров'я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2010 рік: [монографія] за ред. О. В. Аніщенко. К., МОЗ України, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", 2011. 461.

3. Показники здоров'я населення та використання ресурсів охорони здоров'я в Україні (2004–2005, 2006–2007, 2008–2009, 2010–2011 рр.) МОЗ України і Центру медичної статистики МОЗ України.

4. Антомонов М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. К., Фірма малого друку, 2006. с. 71.

5. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. М.: Практика, 1998. с. 132. (459 с.).

6. Злотин Б. Л., Зусман А. В. Типовые признаки наступления кризисов. Электронный ресурс: http://www.ideationtriz.com/ZZ-Lab/Nonlinear_phenomenon/Crisis_starting.htm.

7. Эконометрика: Учебник. Под ред. И. И. Елисеевой. М: Финансы и статистика, 2002. 344 с.

8. Мезенцева Н. І., Батиченко С. П. Суспільно-географічний аналіз захворюваності населення регіонів України. Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. Вип. 7. с. 130–134.

9. Філіппов Ю. О. Хвороби органів травлення в Україні: якість медичної допомоги населенню. Новости медицины и фармации. Дніпропетровськ, 2008. N 239. с. 6–7.

10. Порівняльні дані про розповсюдженість хвороб органів дихання і медичну допомогу хворим на хвороби пульмонологічного та алергологічного профілю в Україні за 2007–2008 рр. Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г., Яновського АМН України. Электронный ресурс: http://www.ifp.kiev.ua/doc/staff/pulmukr2008.pdf.

11. Рогозинская Н. С., Козак Л. М. Математические модели динамики статистических показателей для исследования состояния населения относительно заболевания злокачественными новообразованиями. Межвед. сборник научн. трудов "Кибернетика и вычислительная техника". Вып. 166. МННЦ ИТиС НАН и МОНМС Украины, 2011 г. с. 85–96.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2013_10/108-116_Kozak_Rogozynska_10_color_sc_P.pdf