в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2017.13.07


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 12, Issue 13, 2017, Pages 53–63


Автор(и)

Майоров О. Ю.


Установа(ви)

Харківська медична академія післядипломної освіти

Інститут Медичної інформатики і Телемедицини (Харків)

ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМНУ" (Харків)


Назва статті

Пошук методів для кількісної оцінки індивідуальної стійкості до емоційного стресу в нормі і при патології на основі аналізу варіабельності серцевого ритму. Факторна модель.


Анотація (резюме)

Вступ. Для діагностування стійкості індивіда до емоційного стресу необхідна кількісна оцінка не тільки стану окремих органів-мішеней (серця, шлунка і т.п.), але і систем, які керують процесом адаптації організму в однотипних конфліктних ситуаціях.

Мета роботи. Створення факторної моделі на основі показників варіабельності серцевого ритму (ВСР).

Обсяг і методи дослідження. 129 практично здорових обстежених чоловічої статі, 15-18 років. Для ілюстрації ефективності методу використовували пацієнтів з дісліпопротеідемію (ДЛП) (53 пацієнти) - з гpупи високого pизику з pозвитку атеpосклеpозу. Моделі емоційного напруження: "стрес очікування" і "непереборна конфліктна ситуація" на основі неуспішної операціональної діяльності.

Результати. Представлена методика інтелектуальної ідентифікації R-зубців з урахуванням артефактів в умовах вільної поведінки. Запропоновано методику коригування методом інтерполяції записів RR-інтервалів з порушеннями серцевого ритму для подальшого коректного кореляційного і спектрального аналізу. Проаналізовано недоліки популярних вторинних ВСР індексів. Представлені перешкодостійкі вторинні індекси ВСР: "індекс тривоги" (ІТ) і "тип реакції тривоги" (TPT), обґрунтована їх фізіологічна інтерпретація. Обґрунтовано необхідність створення нових методик нелінійного аналізу для оцінки фрактальних компонентів ВСР - метод глобальної реконструкції динамічної системи ВСР і застосування локального індексу фрактальності для аналізу коротких рядів RR-інтервалів.

Висновок. Розроблено факторну модель параметрів ВСР і дана фізіологічна інтерпретація виділених 3-х головних чинників. Проаналізовано зміни величини виділених факторів в стані спокійного неспання і в умовах моделювання емоційного стресу у здорових випробовуваних і пацієнтів з дисліпопротеідемією (ДЛП). Показана ефективність запропонованого методу


Ключові слова

емоційний стрес, індивідуальна стійкість, варіабельність серцевого ритму, факторний аналіз


Список літератури

1. Судаков К. В., Умрюхин П. Е. Системные основы эмоционального стресса. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 112 с.

2. Майоров О. Ю. Нейродинамическая структура системных механизмов устойчивости к эмоциональному стрессу. Автореф. дис. доктора мед. наук. Москва, 1988. 45 с.

3. Медведев В. И. Устойчивость физических функций человека пpи действии экстpемальных фактоpов. Л., Наука, 1982. 104 с.

4. Юматов Е. А. Центральные нейрохимические механизмы устойчивости к эмоциональному стрессу. Автореф. дисс. д-ра мед. наук. М., 1986. 44 c.

5. The Handbook of Stress: Neuropsychological Effects on the Brain. Ed by C. D. Conrad, Blackwell Publishing Ltd., 2011. 693 p.

6. Баевский Р. М. К проблеме оценки степени напряжения регуляторных систем организма. Адаптация и проблемы общей патологии. Новосибирск, 1974. т. 1, cc. 44-48.

7. Баевский Р. М., Берсенева А. П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний. М., Медицина, 1997. 265 с.

8. Парин В. В. Космическая кардиология и ее клинические асnекты. Кардиология, 1967. т. 7, cc. 1З-18.

9. Баевский Р. М., Кириллов О. И., Клецкин С. З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М., Наука, 1984. 220 с.

10. Мееpсон Ф. З., Халфян Э. Ш., Лямина Н. П. Влияние стpессоpной и физической нагpузок на pитмическую деятельность сеpдца и состояние адpенеpгической pегуляции у больных НЦД. Каpдиология, 1990. т 5, сс. 55-59.

11. Mayorov O. Yu., Baevsky R. M. Application Of Space Technologies For Valuation Of А Stress Level. Medical Informatics Europe'99, P. Kokol et al. (Eds.). IOS Press. 1999. pp. 352-356.

12. Федоpов Б. М. Стpесс и система кpовообpащения. М., Медицина, 1991. 319 с.

13. Баевский Р. М. Анализ вариабельности сердечного ритма: история и философия, теория и практика. Ж. Клин. информ. и Телемед., 2004. т. 1, вып.1, сс.54-64.

14. Клецкин С. З. Проблемы контроля и оценки операционного стресса (на основе анализа ритма сердца с помощью ЭВМ). Автореф. дис., д-ра мед. наук. М., 1981. 56 с.

15. Майоров О. Ю. Изменение показателей вариационной пульсометрии в условиях експериментального эмоционального стресса. Физиология и патофизиология сердца и коронарного кровообращения: Тез. докл. 11 Всесоюз. симпозиума. Киев, 1987. сс. 95-97.

16. Майоров О. Ю. Некоторые методические и методологические подходы к математическому анализу сердечного ритма в условиях эмоционально-напряженной деятельности и эмоционального стресса. Материалы Пленума проблемной комиссии АМН СССР "Механизмы системной организации физиологических функций", Курск, 1990, с. 81-88.

17. Баевский Р. М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии. М., 1979. 298 с.

18. Дашкевич О. В. Эмоциональная регуляция деятельности в экстремальных условиях. Автореф. дис. д-ра наук. М., 1985. 45 с.

19. Миронова Т. В., Миронов В. А. Клинический анализ волновой структуры синусового ритма сердца (Введение в ритмокардиографию и атлас ритмокардиограмм). Челябинск, 1998, 162 с.

20. Михайлов В. М. Вариабельность ритма сердца. Опыт практического применения. Иваново, 2000, 200 с.

21. Нидеккер И. Г., Фёдоров В. М. Проблема математического анализа сердечного ритма. Физиология человека, 1993, т. 19, N 3, сс. 80-87.

22. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophisiology. Heart Rate Variability. Standarts of measurements, Physiological Interpretation, and Clinical Use. Circulation, 1996. vol. 93, pp. 1043-1065.

23. Жемайтите Д. И., Каукенас, Кусас В. Система автоматизированного анализа ритмограм. Анализ сердечного ритма. Вильнюс, 1982. сс. 5-22.

24. Баевский Р. М., Иванов Г. Г., Чирейкин Л. В. и др. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем. Вестник аритмологии, 2002. N24, с. 53.

25. Майоров О. Ю. Модификация некоторых математико-статистических показателей сердечного ритма для компьютерной обработки ЭКГ при исследовании регуляторных систем. Материалы Всесоюзного симп. "Проблемы и методы исследования в возрастной физиологии", Баку, 1987. сc. 59-60.

26. Баевский Р. М., Иванов Г. Г. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клинического применения. Ультразвуковая функциональная диагностика, 2001. т.3, сс. 108-127.

27. Akselrod S. Components of heart rate variability. Basic studies. In: Heart rate variability. Eds. M. Malik. A. J. Camm. Armonk-New York. Futura Publishing Company Inc. 1995. pp. 147-163.

28. Cohen H., Matar M. A., Kaplan Z., Kotler M. Power spectral analysis of heart rate variability in psychiatry. Psychother-Psychosom., 1999. vol. 68, no. 2, pp. 59-66.

29. Wawryk A. M., Bates D. J., Couper J. J. Power Spectral Analysis of Heart Rate Variability in Children and Adolescents With IDDM. Diabetes Care, 1997. vol. 20, no. 9, pp. 1416 — 1421.

30. Goldberger A. Fractal variability versus pathologic periodicity: complexity loss and stereotypy in disease. Persp. Biol. Med., 1997. vol. 40, pp. 543-561.

31. Флейшман А. Н. Вариабельность сердечного ритма и медленные колебания нейродинамики: нелинейные феномены в клинической практике. Новосибирск, Из-во СО РАН, 2009. 194 с.

32. Майоров О. Ю., Фенченко В. Н. Глобальная реконструкция динамической системы вариабельности сердечного ритма. Междунар. симпозиум по вариабельности сердечного ритма. Ижевск, 2008. с.35.

33. Майоров О. Ю., Фенченко В. Н. Повышение надежности исследований биоэлектрической активности (ЭЭГ, ЭКГ и вариабельности сердечного ритма) методами нелинейного анализа. Ж. Клин. информ. и Телемед., 2009. т.5. вып.6, сс.10–17.

34. Майоров О. Ю., Фенченко В. Н. Применение локального индекса фрактальности для анализа коротких рядов RR интервалов при исследовании вариабельности сердечного ритма. Ж. Клин. информ. и Телемед. 2010. т.6, вып.7. сс.6-17.

35. Майоров О. Ю., Фенченко В. Н. Локальный анализ вариабельности сердечного ритма методами нелинейного анализа. Труды Института кибернетики НАН Украины, 2011. сс. 3-11.

36. Mayorov O. Yu., Fenchenko V. N. The local index of fractality in the analysis of short RR interval series in the assessment of heart rate variability. The 5th Chaotic Modeling&Simulation International Conference CHAOS-2012. Athens, Greece. 2012. pp. 99-100.

37. Иберла К. Факторный анализ. М., Статистика, 1980. 398 с.

38. Фолков Б., Нил. Э. Кровообращение. М., Медицина, 1976. 466 c.

39. Майоров О. Ю., Фенченко В. Н. Метод анализа вариабельности сердечного ритма с помощью локального индекса фрактальности. В сб: Математическая кардиология. Теория, клинические результаты, рекомендации, перспективы. Материалы Симпозиума IY Кардиологического Конгресса, С-П, 2015. Из-во Принт Про, 2015. сс. 99-112


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2017_13/016.pdf