в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2020.16.10


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 15, Issue 16, 2020, Pages 99-107


Автор(и)

В. В. Кальниш


Установа(ви)

ДУ "Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України", Київ


Назва статті

Біоінформаційне значення минулого–теперішнього–майбутнього для інтегрального оцінювання функціонального стану організму людини


Анотація (резюме)

Вступ. Процеси, які протікають в часі, існують не тільки в свідомості людини — весь організм і його складові частини на несвідомому рівні теж якось орієнтуються в часі. В процесі еволюції в живих системах сформувався певний спосіб реагування на сформовані зовнішні і внутрішні ситуації, в процесі реалізації яких здійснюється фундаментальна перебудова функціональних взаємовідносин їх підсистем. Тому характеристики поведінки організму в часі є основними і інтегральними для оцінки його стану та форми орієнтації в часі.

Метою проведеного дослідження є розробка підходу до ретроспективної оцінки функціонального стану людини з урахуванням процесів, що протікають до і після відрізка часу, позначеного як "теперішнє".

Методи і обсяг досліджень. Дані ритмограми і розрахунок її показників були отримані в результаті річного щоденного дослідження (333 вимірювання 5-хвилинних відрізків серцевого ритму) за допомогою апарату "Ритмограф". Для подальшого аналізу був використаний широко відомий набір показників серцевого ритму, а також ряд його нових "часових" характеристик: функція ймовірностей появи двох подій в "минулому" відносно до "теперішнього" і функція ймовірностей появи двох подій в "майбутньому" відносно до "теперішнього".

Результати та висновки. Проведені дослідження показали новизну і доцільність ретроспективного аналізу варіабельності ритму серця з позицій виділення реакцій організму на "минулі" і "майбутні" функціональні стани, що змінюються в залежності від трансформацій умов навколишнього середовища протягом року. Привабливість такого аналізу полягає в тому, що отримані функції ймовірності настання подій в "минулому" і "майбутньому" відображають фундаментальні процеси інтеграції різних фізіологічних процесів в організмі. Встановлено специфіку забезпечення жорсткого і пластичного процесів, що відбуваються в організмі людини, які супроводжують їх синхронізацію в разі зміни умов навколишнього середовища. Виявлено можливість класифікації функціональних станів за характеристиками функцій ймовірності появи подій в "минулому" і "майбутньому".


Ключові слова

функціональний стан, ритмограма, минуле, сучасне, майбутнє


Список літератури

1. Баевский Р. М., Кудрявцева В. И. Особенности регуляции сердечного ритма при умственной работе. Физиология человека, 1975, т. 1, № 2, cc. 296–301.

2. Баевский Р. М., Мотылянская Р. Е. Ритм сердца у спортсменов. М., Физкультура и спорт, 1986, 143 с.

3. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных. М., Мир. 1989, 540 с.

4. Волкова Е. В. Триединый аспект функциональной организации концепта: прошлое, настоящее и будущее. Мир психологии. 2013, № 2, cc. 29–41.

5. Кальниш В. В. Контенс-моделирование процесса коэволюции человека и техники. Клінична інформатика та телемедицина, 2010, т. 6, вип. 7, cc. 105–112.

6. Кальниш В. В. Системные подходы к анализу умственной работоспособности. Физиология и гигиена умственного труда. К., Здоров'я, 1987, cc. 79–104.

7. Кальниш В. В. Час і адаптація. Вісник АНУ, 1996, № 11, cc. 87–91.

8. Кочина М. Л., Каминский А. А. Компьютерный ритмограф. Радиотехника, 2010, № 160, cc. 263–267.

9. Кочина М. Л., Каминский А. А., Маленкин В. А. Информационная технология прогноза функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Кибернетика и вычислительная техника, 2012, вып. 170, cc. 15–27.

10. Лолаев Т. П. Время функциональной концепции — адекватное отражение времени объективной реальности. Культура и время. Время в культуре. Культура времени. Шахты, Изд-во ЮРГУЭС, 2007, 303 с.

11. Лосев А. Ф. Типы отрицания. Диалектика отрицания отрицания. М., Политиздат, 1983, 342 с. (cc. 164–165).

12. Сергиенко Е. А. Антиципация в раннем онтогенезе человека. Дисс. ... докт. психол. наук в форме научного доклада. М., 1997, 138 с.

13. Стрелков Ю. К. Синтез временной формы процессов. Ученые записки кафедры психологии Северо-восточного государственного университета. Магадан, Изд-во СВГУ, 2009, вып.7, cc. 107–129.

14. Чайковский И. А., Файнзильберг Л. С. Медицинские аспекты применения устройства "Фазаграф" в клинической практике и домашних условиях. К. 2009, 75 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2020_16/010.pdf