в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 16, Issue 17, 2021, Pages 00-00


Автор(и)

В.В. Кальниш


Установа(ви)

Українська військово-медична академія, Україна


Назва статті

Ефекти трансформації станів організму до "минулого" та "майбутнього", що відображаються у зміні параметрів серцевого ритму


Анотація (резюме)

Вступ. Фундаментальна роль категорії "час" у життєзабезпеченні діяльності будь-якого організму не викликає сумніву. В даний час ретроспективний аналіз ролі відповідного переважання ймовірності перебігу фізіологічних процесів в організмі людини в напрямку "минулого", "майбутнього" або його перебування в "теперішньому" стає актуальним, оскільки відкриває перспективи розуміння інтегрального впливу цього явища на функціонування організму.

Метою проведеного дослідження є уточнення фізіологічного забезпечення протікання часових процесів в організмі людини в умовах формування станів із підвищеною ймовірністю проявів подій "теперішнього", "минулого" та "майбутнього".

Методи та обсяг досліджень. Дані ритмограми та розрахунок її показників були отримані в результаті щоденного дослідження (333 вимірів 5-хвилинних відрізків серцевого ритму) протягом року за допомогою апарату "Ритмограф". Для подальшого аналізу був використаний широко відомий набір показників аналізу серцевого ритму, а також ряд нових характеристик динаміки зміни R-R інтервалів у часі: функції ймовірностей появи двох подій у "минулому" щодо "теперішнього" та функції ймовірностей появи двох подій у "майбутньому" щодо "теперішнього".

Результати та висновки. Проведені дослідження показали важливість осмислення протікання фізіологічних процесів у часі в живому організмі, які є фундаментальними для його існування, на основі ретроспективного дослідження параметрів серцевого ритму щодо подій, що здійснилися у "минулому", "теперішньому" та "майбутньому". В результаті проведеного аналізу ритмограм ретроспективно виділено особливості трансформації показників, що відображають превалювання ймовірності появи певних подій у "минулому", "теперішньому" та "майбутньому". Проведено оцінку частоти появи цих станів у процесі життєдіяльності організму. На основі показників варіабельності серцевого ритму встановлена інтерпретація фізіологічних процесів, що відбуваються за переваги ймовірності появи подій у "теперішньому", "майбутньому" та "минулому". Запропоновано оцінку передбачуваних енерговитрат організму у цих станах. Сформульована гіпотеза, згідно з якою в живому організмі об'єктивно співіснують дві моделі напряму перебігу часу (майбутнє → теперішнє → минуле і минуле → теперішнє → майбутнє), що робить механізми регуляції процесами, що здійснюються в ньому, надзвичайно пластичними і стійкими, оскільки є досить багато ступенів свободи для реалізації цього управління.


Ключові слова

функціональний стан, ритмограма, минуле, теперішнє, майбутнє


Список літератури

1. Августин А. Исповедь. М.: Ренессанс. 1991. 482 с.

2. Баевский Р.М., Иванов Г.Г., Чирейкин Л.В. и др. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем. Вестник аритмологии. № 24. 2001. С. 1-23.

3. Баевский Р.М., Кириллов О.И., Клецкин С.З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М.: Наука. 1984. 221 с.

4. Баевский Р.М., Мотылянская Р.Е. Ритм сердца у спортсменов. М.: Физкультура и спорт. 1986. 143 с.

5. Бернштейн Н.А. От рефлекса к модели будущего. Вопросы психологии. 2002. № 2. С. 94-98.

6. Волков В.К., Козлов В. И., Струк Ю. В. Основы конструктивной теории адаптации. Культура физическая и здоровье. 2017. № 2(62). С. 111-115.

7. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. К.: "Наукова думка". 1984. 129 с.

8. Дмитриев А.С. Эволюция и сравнительная физиология приспособления к времени у животных. Успехи современной биологии. 1971. Т. 72. Вып. 1 (4). С. 77.

9. Кальниш В.В. Биоинформационное значение прошлого–настоящего–будущего для интегрального оценивания функционального состояния организма человека. Клінічна інформатика і телемедицина. 2020. Т. 15. Вип. 16. С. 99–107.
https://doi.org/10.31071/kit2020.16.10

10. Кальниш В.В. Системные подходы к анализу умственной работоспособности. Физиология и гигиена умственного труда. К.: Здоров'я. 1987. С. 79-104.

11. Квасова О.Г. Трансформация временной перспективы личности в экстремальной ситуации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. М. 2013. 216 с.

12. Кочина М.Л., Каминский А.А. Компьютерный ритмограф. Радиотехника. 2010. № 160. С. 263-267.

13. Кочина М.Л., Каминский А.А., Маленкин В.А. Информационная технология прогноза функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Кибернетика и вычислительная техника. 2012. Вып. 170. С. 15-27.

14. Летов О.В. Философские проблемы биомедицины. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 3: Философия. 2021. № 1. С. 35–43.
https://doi.org/10.31249/rphil/2021.01.02

15. Магомед-Эминов М.Ш. Деятельностно-смысловой подход к психологической трансформации личности. Автореферат дис. ... доктора психологических наук. М. 2009. – 53 с.

16. Межжерин В.А. Биологическое время и его метрика. Фактор времени в функциональной организации деятельности живых систем. Л. 1980. С. 20–24.

17. Савинцев В.И. Концепция психологического времени Г.И. Челпанова в контексте междисциплинарных исследований. Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2020. Т. 6. № 4. С. 41-48.
https://doi.org/10.18413/2408-932X-2020-6-4-0-6

18. Солоненко М.А. Некоторые особенности восприятия прошлого, настоящего и будущего. Образование и экспериментальное проектирование. Тезисы докладов международной научно-практической конференции. 8–12 апреля 2019 г. 2019. М.: МАРХИ. Т. 2. С. 366-367.


Повнотекстова версія