в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2014.11.08


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 10, Issue 11, 2014, Pages 66–73


Автор(и)

Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко


Установа(ви)

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"


Назва статті

Результати вивчення механізмів впливу диференційованого масажу на хворих з неврологічним синдромом остеохондрозу шийного відділу хребта за допомогою цифрового аналізатора біоритмів


Анотація (резюме)

Мета. Реакція організму в процесі взаємодії з факторами довкілля протікає по-різному, залежно від сили, тривалості впливу та адаптаційних можливостей організму, які визначаються наявністю функціональних резервів. Вивчали вплив процедури масажу на клінічні прояви остеохондрозу шийного відділу хребта.

Методи. Використовували методи математичного аналізу варіабельності серцевого ритму для оцінки впливу процедури диференційованого масажу на клінічні прояви остеохондрозу шийного відділу хребта. Обстежено 25 хворих з неврологічними синдромами остеохондрозу шийного відділу хребта (підгострий період) віком 45–60 років.

Результати. Отримані результати дали можливість прийти до висновку, що процедура масажу за помірно тонізуючою методикою сприяє: зниженню рівня централізації управління серцевим ритмом та тонусу симпатичної ланки вегетативної нервової системи, зростанню впливу блукаючого нерва на синусовий вузол серця, збільшенню потужності дихальних хвиль, варіабельності серцевого ритму та кількості QRS-комплексів, ініційованих імпульсами із синусового вузла. І як наслідок — позитивній динаміці функціонального стану систем організму та клінічної симптоматики, підвищенню рівня адаптаційної здатності та стресової стійкості хворих з неврологічними синдромами остеохондрозу шийного відділу хребта після процедури масажу.

Обговорення. Вибір методу массажу вимагає індивідуального підходу. Релаксуючий масаж указаним хворим не рекомендований.


Ключові слова

масаж, варіабельність серцевого ритму, остеохондроз шийного відділу хребта


Список літератури

1. Минцер О. П. Медицинские информационные системы: пути развития и перспективы в реальной жизни. О. П. Минцер. Кибернетика и вычислительная техника, 2001, N 2, сс. 37–60.

2. Marzeniuk V. P., Nakonechny A. G. System analysis methods of medical and biological processes. International Workshop "PDMU-2004", May 25–30, 2004, Ternopil, Ukraine. Abstracts. pp. 209–215.

3. Бабунц И. В., Мириджанян З. М., Машаех Ю. А. Азбука анализа вариабельности сердечного ритма. Ставрополь, 2002, 111 c.

4. Баевский Р. М., Иванов Г. Г., Чирейкин Л. В. и др. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем (методические рекомендации). Вестник аритмологии, 2001, N 24, сс. 65–86.

5. Баевский Р. М., Берсенева А. П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний. М., Медицина, 1997, 265 с.

6. Баевский Р. М. Оценка уровня здоровья и риска развития заболеваний с помощью цифрового анализатора биоритмов "Омега-М". 119 c.

7. Вакуленко Л. О., Прилуцька Г. В., Вакуленко Д. В. Лікувальний массаж. Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2005, 430 с.

8. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клинического применения. СПб, Научно-исследов. лаборатория "Динамика", 2002, 27 с.

9. Воробьев К. П. Теоретические основы использования параметров вариабельности сердечного ритма для оценки функционального состояния организма. Загальна патологія та патологічна фізіологія, 2011, т. 6, N 4, сс. 68–97.

10. Зарубин Ф. Е. Вариабельность сердечного ритма: стандарты измерения, показатели, особенности метода. Вестник аритмологии, 1998, N 10, сс. 25–30.

11. Михайлов В. М. Вариабельность ритма сердца: опыт практического применения метода. Иваново, 2002, 200 с.

12. Попелянский Я. Ю. Ортопедичесая неврология (вертебрология): руководство для врачей. М., МЕДпресс-информ, 2003, 244 с.

13. Система комплексного компьютерного исследования функционального состояния организма человека "Омега-М": док. пользователя. СПб., 2007, 66 с.

14. Сиротинська Г. І. Вегетативні порушення у хворих з нейрорефлекторними проявами остеохондрозу хребта. Проблеми остеології, 1998, N 2–3, сс. 122–126.

15. Смирнов К. Ю., Смирнов Ю. А. Разработка и исследование методов математического моделирования и анализа биоэлектрических сигналов. Научно-исследовательская лаборатория "Динамика", Санкт-Петербург, 2001, 60 с.

16. Шлык Н. И., Сапожникова Е. Н., Баевский Р. М. ВСР у детей, взрослых и спортсменов с разным типом функционального состояния регуляторных систем. Вариабельность сердечного ритма: Теоретические аспекты и практическое применение. УдГУ, Ижевск, 2008, 344 c.

17. Юмашев Г. С., Фурман М. Г. Остеохондрзы позвоночника. 2-е изд. М.: Медицина, 1984, 384 с.

18. Яблучанский Н. И., Мартыненко А. В. Вариабельность сердечного ритма в помощь практическому врачу. Для настоящих врачей. Харьков, 2010, 131 с.

19. Ярилов С. В. Физиологические аспекты новой информационной технологии анализа биофизических сигналов и принципы технической реализации. СПб, Научно-исследов. лаборатория "Динамика", 2001, 47 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2014_11/11.pdf