в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2015.12.03


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 11, Issue 12, 2015, Pages 19–25


Автор(и)

Є. М. Кривенко


Установа(ви)

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", Київ, Україна


Назва статті

Інформаційна складова діяльності керівників охорони здоров'я різних рівнів


Анотація (резюме)

Вступ. Для оптимізації діяльності керівників охорони здоров'я різних рівнів необхідно дослідити їх інформаційне забезпечення та інформаційні потреби.

Матеріали та методи. Для досягнення поставлених задач за спеціально розробленою анкетою (авторська розробка, захищена авторським правом) проведено опитування керівників охорони здоров'я різних рівнів. В опитуванні з вивчення структури та обсягів iнформацiйних потокiв й iнформацiйних потреб на рiзних рiвнях управлiння охороною здоров'я взяли участь 250 керiвникiв органiв управлiння охороною здоров'я України: 19 – регіонального, 161 – районного i 70 – мiського рiвнiв управлiння.

Мета роботи. Дослідити канали розповсюдження iнформацiї про дiяльнiсть галузi охорони здоров'я серед керівників охорони здоров'я різних рівнів, а також частоту, важливiсть та доступнiсть отримання iнформацiї за напрямком "органiзацiя охорони здоров'я".

Результати дослідження. Досліджено канали iнформацiї, якi керiвники рiзних рiвнiв управлiння найчастiше використовують для розповсюдження iнформацiї про свою дiяльнiсть та вважають найбiльш перспективними: бiльшiсть респондентiв найчастiше використовують особистi контакти з iншими спецiалiстами та розмiщують iнформацiю в ЗМI (газети, радiо, телебачення). Щодо використання таких каналів інформації, як виставки, конференцiї, з'їзди, семiнари, то найчастiше їх використовують керiвники регiонального та мiського рiвнів управлiння, рiдше – керiвники районного рiвня управлiння, що пов'язано з їх доступністю. Отримано дані, що найбiльш перспективними каналами розповсюдження iнформацiї для керiвникiв регiонального рiвня управлiння охороною здоров'я є виставки, конференцiї, з'їзди, семiнари та iнформацiя в ЗМI, а найменш перспективними виявилися науковi видання при найчастiшому використаннi цих джерел керiвниками iнших рiвнiв управлiння. Встановлено, що на всiх рiвнях управлiння регулярно потрiбна iнформацiя з питань органiзацiї медичної допомоги населенню, медичної статистики і забезпечення лiкарськими засобами та виробами медичного призначення. Керiвники усiх рiвнiв управлiння охороною здоров'я найбiльш важливими видами джерел iнформацiї вважають журнальнi статтi, спецiальну лiтературу (державнi стандарти, методичнi документи) та мережу Iнтернет. При цьому найбiльш доступними джерелами iнформацiї є журнальнi статтi, довiдкова лiтература за фахом та мережа Iнтернет.

Висновки. Результати дослідження інформаційної діяльності керівників охорони здоров'я різних рівнів дозволяють ширше розкрити управлінські інформаційні потреби та визначити можливі шляхи оптимізації управлінської діяльності.


Ключові слова

інформаційне забезпечення, інформаційні потреби, управлінська діяльність, організація охорони здоров'я


Список літератури

1. Enabling Medication Management through Health Information Technology: Evidence Report. McMaster Evidence-based Practice Center, Hamilton, 2011, 951 p.

2. Schwarze J. Organizational aspects of information management. In Proc. of Intern. Sem. "Information Management in Practice and Education". Budapest, 2010, vol. 2, рр. 402–409.

3. Бакуменко В. Д. Методологiчна база державно-управлiнських рiшень Вiсн. НАДУ. 2002. N 1. с. 5–19.

4. Калюжний Р. А., Швець М. Я., Цимбалюк В. С., Гавловський В. Д. Інформацiйне забезпечення управлiнської дiяльностi в умовах iнформатизацiї: органiзацiйно-правовi питання теорiї i практики К., Вид-во "КВІЦ", 2002. 296 с.

5. Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: [Навч. посібник] К., МАУП, 2002. 224 с.

6. Лехан В. М., Слабкий Г. О., Шевченко М. В. Охорона здоров'я України: проблеми та напрямки розвитку Вiсн. соц. гiгiєни та орг. охорони здоров'я України. 2011. N 4. с. 5–18.

7. Мiнцер О. П. Засади створення єдиної державної системи iнформацiйного забезпечення закладiв охорони здоров'я / О. П. Мiнцер, Л. Ю. Бабiнцева, М. В. Банчук // Мед. інформатика та iнженерiя. – 2012. – N. 3. – C. 5–12.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2015_12/5.pdf