в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2015.12.13


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 11, Issue 12, 2015, Pages 85–90


Автор(и)

Д. В. Вакуленко


Установа(ви)

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"


Назва статті

Математичне моделювання впливу комплексу процедур масажу на пацієнта та масажиста


Анотація (резюме)

Мета: Побудувати математичну модель взаємодії комплексу процедур масажу на пацієнта та масажиста для кількісної оцінки впливу на учасників процедури масажу: пацієнта та масажиста.

Матеріали та методи: Комплекс процедур масажу спрямований на вплив на різні органи та тканини пацієнта та в результаті виконання процедур масажу відбувається зміна в органах і тканинах масажиста, які можуть кількісно бути оцінені. Для кількісної оцінки впливу процедури масажу на пацієнта, масажиста побудуємо систему звичайних диференціальних рівнянь.

Результати: В роботі розглянуто процедуру масажу, існуючі методики проведення масажу, показники що її характеризують. Узагальнено механізми впливу процедури масажу на різні системи, органи та тканини організмів пацієнта та масажиста. Було обрано репрезентативні показники досліджуваних компартментів та сформовано їх у матрицю-вектор стану пацієнта, масажиста та процедури масажу. Побудовано спрощену математичну модель процедури масажу, проведено числовий експеримент та порівняно розраховані показники з отриманими в експерименті. Має місце кореляція між однойменними розрахованими та експериментальними даними.

Обговорення. Слід відзначити, що для більш якісного відображення впливу процедури масажу на пацієнта та масажиста з врахування різних методик, тривалості та інтенсивності процедури масажу потрібно ускладнити математичну модель ввівши додаткові показники та інтегро-диференційні рівняння.


Ключові слова

процедура масажу, математична модель, матриця вектор стану пацієнта, масажиста, процедури масажу.


Список літератури

1. Минцер О. П. Медицинские информационные системы: пути развития и перспективы в реальной жизни. Кибернетика и вычислительная техника, 2001, N 2, сс. 37–60.

2. Marzeniuk V. P., Nakonechny A. G. System analysis methods of medical and biological processes. Ternopil, Ukrmedknyha Publ., 2003, 241 p.

3. Бабунц И. В., Мириджанян З. М., Машаех Ю. А. Азбука анализа вариабельности сердечного ритма. Компакт-диск. Электронная версия книги, Ставрополь, 2002.

4. Баевский Р. М., Иванов Г. Г., Чирейкин Л. В. и др. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем (методические рекомендации). Вестник аритмологии, 2001, N 24, сс. 65–86.

5. Вакуленко Л. О., Прилуцька Г. В., Вакуленко Д. В., Вакуленко Л. О. Лікувальний массаж. Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2005, 430 с.

6. Смирнов К. Ю., Смирнов Ю. А. Разработка и исследование методов математического моделирования и анализа биоэлектрических сигналов. Санкт-Петербург, Научно-исследовательская лаборатория "Динамика", 2001, 60 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2015_12/15.pdf