в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2017.13.01


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 12, Issue 13, 2017, Pages 7–13


Автор(и)

І. Ю. Рев'яцький1, Н. А. Прилипко2


Установа(ви)

1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів. 2Одеський національного медичний університет, м. Одеса


Назва статті

Аналіз можливості використання електронних он-лайн каталогів наукових бібліотек України як джерела статистичної інформації про наукові дослідження в медицині


Анотація (резюме)

Вступ. Установи, працівники яких здійснюють наукову діяльність, у періодичних звітах подають інформацію про проведені дослідження в якісній та кількісній формах із зазначенням посилань на опубліковані результати досліджень. Процес формування таких звітів не автоматизований. Відсутнє загальнодоступне централізоване зберігання інформації, тому кожне періодичне формування статистичних даних здійснюється за ієрархічним принципом – починаючи з нижньої ланки.

Матеріали та методи. Дослідження проводилося на основі формування запитів у доступних он-лайн пошукових системах електронних каталогів (ЕК) наукових бібліотек (НБ) України. При їх формуванні зазначалися різні, доступні у ЕК, критерії відбору інформації про бібліографічні описи (БО) медичних наукових праць.

Мета роботи. Провести аналіз можливості використання наявних у відкритому он-лайн доступі баз даних ЕК НБ України для автоматизованого одержання статистичної та якісної інформації про здійснену наукову діяльність за різними критеріями її відбору.

Результати дослідження. Встановлено, що у відкритому онлайн доступі функціонують лише чотири ЕК, які містять інформацію про наукові дослідження в медицині. Вони мають ідентичний механізм пошуку, який реалізований не на основі ідентифікаторів бази даних, а у текстовому форматі, що приводить до об'єднання незв'язаної інформації. Тому у цих ЕК неможливо ідентифікувати авторів як окремих осіб і відібрати результати лише за конкретним автором. У ЕК інформація про БО наукових праць є неповною, а через потрапляння у результати пошуку змістів періодичних видань – надлишковою. Лише ЕК Національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника містить електронні копії опублікованих наукових праць.

Висновки. Обґрунтовано, що отримані дані, не можуть бути використані науковцями як джерело повної та достовірної інформації про їх наукові роботи, проте одержана інформація надається у відповідності до чинного стандарту формування БО.


Ключові слова

бібліографія наукових публікацій, формування статистики, реляційна база даних.


Список літератури

1. Бойко А. І., Парновський Б. Л., Яцкова Г. Ю. [та ін.] Збір та опрацювання даних про взаємодію лікарських засобів для комп'ютерних інформаційних систем. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 2012, N 1 (8), сс. 86-90.

2. Рев'яцький І. Ю. Інформаційне забезпечення системи виписування електронних рецептів. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 2013, N 4, сс. 48-52.

3. Система автоматизации библиотек ИРБИС64. Общее описание системы. Москва: ГПНТБ России, 2013, 493 с.

4. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. ГОСТ 7.1 – 2003, IDT. ДСТУ ГОСТ 7.1, 2006. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. ІІІ, ІІІ, 47 с.

5. Українські прізвища. (Електронний ресурс). Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Українські_прізвища.

6. Вики-документация по системе автоматизации библиотек ИРБИС: Язык запросов ИРБИС. (Електронный ресурс). Режим доступа: http://wiki.elnit.org/index.php.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2017_13/005.pdf