в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 16, Issue 17, 2021, Pages 00-00


Автор(и)

1,2Клімова О.М., 2Коробов А.М., 1,2Биченко К.А., 1Кордон Т.І.


Установа(ви)

1ГУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т.Зайцева НАМН України"

2Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна


Назва статті

Вплив фотоопромінювання різними довжинами хвиль на етапи запалення і стимуляція проліферації екзосомами стовбурових клітинв експерименті


Анотація (резюме)

Формування антибіотикорезистентності потребує пошуку нових підходів до лікування хронічного запалення. Успішне застосування фотоопромінення в медицині поки що не дає відповіді на запитання про механізми світлової дії різних довжин хвиль на перебіг етапів запальної реакції.

Метою роботи було дослідження показників імунорезистентності після фотоопромінення та впливу екзосом стовбурових клітин на експериментальних моделях та субстратах.

Перша дослідна модель включала 5 груп 3-міс. щурів: 1-а –інтактні тварини, 2-а – тварини з ЛПС-індукованим запаленням, 3-я – тварини із запаленням, опромінені червоним світлом (λ=630 нм), 4-е – опромінені зеленим світлом (λ=540 нм); 5-а – опромінені синім світлом (λ=470 нм). Друга модель – культура лейкоцитів крові пацієнтів із хронічним запаленням. Застосовували різні компоненти поживного середовища для культивування. Культура А – середовище без мітогену, культура В – середовище з мітогеном ФГА, культура С – середовище з додаванням екзосом мезенхімальних стовбурових клітин.

В роботі використано методи світлової мікроскопії, спектрофотометрії і 4культивування клітин in vitro.

На першому етапі запальної реакції у групі 3 опромінення тварин червоним світлом стимулювало запалення за рахунок ендоцитозу, що характеризує здатність травної функції фагоцитів; активувало утворення циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) і посилювало лімфоцитотоксичність (ЛЦТ). У групі 4 опромінення тварин зеленим світлом сприяло збільшенню поглинаючої здатності нейтрофілів, зниженню ЦІК та ЛЦТ, що характеризує завершення альтерації та стимуляцію регенеративних процесів. Ефекти після дії синього світла у тварин групи 5 сприяли завершенню запального процесу, що проявлялося зниженням ЛЦТ. Застосування екзосом у культурі клітин С збільшувало проліферативну активність на 30%.

Таким чином, сумісне застосування фізичного фактору -фотоопромінення з застосуванням різних довжин хвиль, та біологічного фактору - екзосом, що містять метаболіти стовбурових клітин, сприяло скороченню тривалості етапів запального процесу та стимуляції регенерації.


Ключові слова

фотоопромінення, екзосоми, стовбурові клітини, запалення, регенерація


Список літератури

1. Кармаш О. І., Люта М. Я., Єфіменко Н. В., Коробов А. М., Сибірна Н. О. Вплив низькоінтенсивного світлового випромінювання на глікемічний профіль та фізико-хімічні характеристики еритроцитів за умов цукрового діабету у щурів. Фізіол. журн., 2018, Т. 64. № 6, cc. 68–76.

2. Кизилова Н. Н., Коробов А. М. Клеточные и тканевые механизмы действия низкоинтенсивного оптического излучения на пациентов с синдромом диабетической стопы. Фотобиология и фотомедицина, 2019, №27, cc. 31-40.
https://doi.org/10.26565/2076-0612-2019-27-04

3. Кокодий Н. Г., Коробов А. М., Ши Х., Посохов Н. Ф., Шульга С. Н., Тиманюк, В. А. Тепловые процессы при локальном лазерном нагреве биологической ткани. Фотобиология и фотомедицина, 2019, Т. 27, cc. 49-57
https://doi.org/10.26565/2076-0612-2019-27-06

4. Хворостов Е.Д., Морозов С.А., Дериколенко В.В. Применение фотодинамической терапии в лечении трофических язв нижних конечностей венозного ґенеза. Харківська хірургічна школа. 2019, №1, cc. 204-206.

5. Тондий Л.Д. О развитии свето-лазеролечения на Слобожанщине. Фотобиология и фотомедицина, 1998, №1, cc. 126-130.

6. Хворостов Е.Д., Морозов С.А., Герасимов Г.Н., Дериколенко В.В.Опыт применения фототерапии в лечении трофических язв нижних конечностей на фоне хронической венозной недостаточности. Матеріали XLVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології ( 24-25 травня 2018 року). Харків. 2018, cc. 68-69.

7. Chen A. C.-H., Arany P. R., Huang Y.-Y. et al. Low-Level laser therapy activates NF-kB via generation of reactive oxygen species in mouse embryonic fibroblasts. PLoS ONE. 2011, vol. 6, no. 7, pp. 256-261.

8. Esmaeelinejad M., Bayat M., Darbandi H., Bayat M., and Mosaffa N. The effects of low-level laser irradiation on cellular viability and proliferation of human skin fibroblasts cultured in high glucose mediums, Lasers in Medical Science.

9. Hakki S. S. Bozkurt S. B. Effects of different setting of diode laser on the mRNA expression of growth factors and type I collagen of human gingival fibroblasts. Lasers in Medical, 2012, vol. 27, no. 2, pp. 325–331.

10. Houreld N. N., Abrahamse H. Effectiveness of helium-neon laser irradiation on viability and cytotoxicity of diabetic-wounded fibroblast cells. Photomedicine and Laser Surgery, 2007, vol. 25, no. 6 pp. 474–481.

11. Kizilova N, Korobov A. On biomedical engineering techniques for efficient phototherapy. Int. J. Biosen. Bioelectron., 2018, vol. 4, no. 6, pp. 289–295.

12. Marques M. M., Pereira A. N., Fujihara N. A., Nogueira F. N., Eduardo C. P. Effect of low-power laser irradiation on protein synthesis and ultrastructure of human gingival fibroblasts. Lasers in Surgery and Medicine, 2004, vol. 34, no. 3, pp. 260–265.

13. Pereira N., Eduardo C. De Paula, Matson E., Marques M. M. Effect of low-power laser irradiation on cell growth and procollagen synthesis of cultured fibroblasts. Lasers in Surgery and Medicine, 2002, vol. 31, no. 4, pp. 263–267.

14. Schwartz-Filho H. O., Reimer A. C., Marcantonio C., Marcantonio Jr., and Marcantonio R. A. C. Effects of low-level laser therapy (685 nm) at different doses in osteogenic cell cultures. Lasers in Medical Science, 2011, vol. 26, no. 4, pp. 539–543.


Повнотекстова версія