в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2015.12.14


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 11, Issue 12, 2015, Pages 91–97


Автор(и)

Т. В. Колесник


Установа(ви)

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"


Назва статті

Новітні інформаційні технології оперативного аналізу і моделювання як інструмент удосконалення діагностики хронобіологічних особливостей артеріальної гіпертензії


Анотація (резюме)

Вступ. Діагностичний потенціал добового моніторування артеріального тиску (ДМАТ) можна розширити за рахунок впровадження прогресивних інформаційних технологій спрямованих безпосередньо на систематизовану обробку даних моніторування за допомогою сучасних математичних методів дослідження динамічних систем і виявлення нових більш інформативних показників.

Мета: оцінити варіабельність АТ за даними ДМАТ з урахуванням її динамічних властивостей і визначати тяжкість перебігу АГ за допомогою новітних інформаційних технологій.

Матеріал і методи. Проведено ДМАТ 321 хворому на гіпертонічну хворобу (ГХ) ІІ стадії з визначенням класичних показників добового профілю артеріального тиску. Результати ДМАТ оброблено за спеціально створеною інформаційною технологією, на основі спільного використання поліноміальних сплайнів, Марковських процесів і штучних нейронних мереж.

Результати дослідження. Запропонована інформаційна технологія дозволила за рахунок спільного використання поліноміальних сплайнів, Марковських процесів і штучних нейронних мереж принципово по-новому оцінювати варіабельність АТ з урахуванням її динамічних властивостей і визначати тяжкість перебігу АГ. Дана технологія оцінки результатів ДМАТ дає можливість на якісно новому рівні виявляти та аналізувати приховані закономірності хронобіологічних особливостей АТ, що значно розширює діагностичні можливості і дозволяє виділяти варіанти як щодо сприятливого, так і вкрай несприятливого перебігу захворювання.


Ключові слова

артеріальна гіпертензія, добове моніторування артеріального тиску, варіабельність артеріального тиску, Марковські процеси, штучні нейронні мережі.


Список літератури

1. Байбуз О. Г., Приставка О. П. Сплайни в надійності. Д., Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003, 216 с.

2. Гнеденко Б. В., Коваленко И. Н. Введение в теорию массового обслуживания. М., Наука, 1987, 336 с.

3. Коваленко И. Н. Расчет вероятностных характеристик систем. К., Техника, 1982, 96 с.

4. Кокс Д., Льюис П. Статистический анализ последовательностей событий. М., Мир, 1969, 312 с.

5. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации. М., Финансы и статистика, 2004, 344 с.

6. Приставка О. П., Хачапуризде Т. М., Колесник Т. В. Спосіб оцінки варіабельності артеріального тиску та визначення тяжкості перебігу артеріальної гіпертензиії. Патент на корисну модель N 26761. Бюл. N 16, Опубл. 10.10.2007.

7. Поляков Р. В., Старков В. Н., Тивончук В. И. Решение класса актуальных задач медико-биологического и экологического моделирования методами вычислительной физики с использованием сплайн-функций. Вестн. нов. мед. технол., 1997, N 3, сс. 57–62.

8. Поляков Р. В., Старков В. Н., Тивончук В. И. Решение класса актуальных задач медико-биологического и экологического моделирования методами вычислительной физики с использованием сплайн-функций. Вестн. нов. мед. технол., 1998, N 2, сс. 26–30.

9. Поляков Р. В., Старков В. Н., Тивончук В. И. Решение класса актуальных задач медико-биолоического и экологического моделирования методами вычислительной физики с использованием сплайн-функций. Вестн. нов. мед. технол., 1997, N 4, сс. 24–26.

10. Приставка А. Ф., Белобородько О. И. Приближение непрерывной функции интенсивности в среднем. Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. ДНУ, Дніпропетровськ, т. 4, 2001, сс. 77–86.

11. Приставка П. О. Поліноміальні сплайни при обробці даних. Д. Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004, 236 с.

12. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги "Артеріальна гіпертензія". МОЗ України, K., 2012, 107 c.

13. Duncan J. A., Scholey J. W., Miller J. A. Angiotensin II type 1 receptor gene polymorphisms in humans: physiology and pathophysiology of the genotypes. Curr. Opin. Nephrol. Hypertens. 2001, vol. 10, iss. 1, рр. 111–116.

14. Mancia G., Ferrari A., Gregorini L., Parati G., Pomidossi G. et al. Blood pressure and heart rate variabilities in normotensive and hypertensive human beings. Circulation Research, 1983, vol. 53, iss. 1, pp. 96–104.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2015_12/16.pdf